Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
За нас

Разрешения за дейност

"Делтасток" АД притежава следните разрешения и лицензии за извършване на дейност:

  • Разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната – с Решение № 40 – ИП от 24.04.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.
  • Разрешение за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник в чужбина – с Решение № 4 – ИП от 27.01.2000 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.
  • Решение за издаване на лиценз за извършване на дейност като ИП: Решение № 400 – ИП от 15.06.2006 г. на Комисията за финансов надзор.
  • Лиценз № РГ-03-0146 от 25.02.2011 г. от Комисията за финансов надзор (КФН) за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина, както и дейности по чл. 54, ал. 5, т. 1–5 от ЗППЦК.

"Делтасток" АД притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН)  и поддържа най-високи стандарти в своята бизнес дейност.

"Делтасток" АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID и е регистрирано към:

Списък на националните регулатори в ЕС:
https://www.esma.europa.eu/investment-firms

Правото на дейност в ЕИП позволява на даденото лице (физическо или юридическо) да извършва дейност или да установи клон на територията на определена страна - членка на пространството, различна от тази, в която се намира централният му офис. Установяването на клона трябва да е в съответствие със: