Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Приравняващи дивидентни плащания при CFD търговия

Приравняващото дивидентно плащане е плащане, сходно на дивидент, което се начислява или удържа на клиент с отворени позиции в ДЗР (CFD) върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETFs).

Подобно на директната инвестиция в посочените базови инструменти и CFD върху тях са обект на корпоративни събития, включително и такива, свързани с изплащане на дивиденти. Клиентът, който притежава CFD, не притежава самия базов актив, поради което при корпоративни събития, свързани с дивиденти плащания, той ще получи приравняващо дивидентно плащане (dividend adjustment payment). То ще бъде производно на самия дивидент, но за разлика от него няма да бъде свързано с притежанието на базовите активи.

Дали ще се разпредели дивидент на притежателите на акции обикновено решават общите събрания на акционерите на компаниите - емитенти, а при борсово търгуваните фондове - управляващите дружества. В повечето случаи наличието и разпределението на дивиденти на притежателите на индекси следва наличието и разпределението на дивиденти на акциите, включени в състава на индекса. Има изключения обаче, когато дивиденти не се разпределят, а въпросните корпоративни събития се отразяват в цената на индекса съобразно формулата му за изчисление.

Приравняващото дивидентно плащане се определя към така наречената „ex-date” – това е датата, към която, ако клиентът е акционер в дадена компания, ще има право да получи дивидент.

С настъпването на тази дата акциите започват да се търгуват без право на дивидент и това обстоятелство се отразява върху тяхната цена.

Датите "еx-date" за акциите се обявяват от компаниите-емитенти на акциите и обикновено фигурират в решенията на Общите събрания на акционерите.

Датите "еx-date" за ETFs се обявяват от управляващите дружества на тези фондове.

Датите "еx-date" за индексите следват датите "еx-date" на акциите, включени в техния състав.

Имайте предвид, че цените и приравняващите дивидентни плащания, показани по-долу, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.

CFD върху акции и ETFs:

Ако имате отворена позиция в CFD върху акции и/или ETFs в началото на работния ден (00:00 ч. ЕЕТ), който съвпада с „ex-date” на съответния базов актив, приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по вашата сметка, и респективно при отворена къса позиция ще се приспадне/удържи от нея.

Примери:

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 1,36 ЕUR. Ако имате дълга позиция в CFD върху акции на тази компания, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще получите приравняващото дивидентно плащане в размер на 1,36 ЕUR.

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една компания е обявила брутен дивидент в размер на 1,36 ЕUR на акция. Ако имате къса позиция в CFD върху акции на тази компания, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 1,36 ЕUR.

Важно: Има случаи, когато Делтасток е длъжно, съгласно законодателството на държавата на компанията - емитент или на управляващото дружество, да удържа данък при изплащането на приравняващото дивидентно плащане за CFD върху акции или ETFs*. Тогава приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по вашата сметка за търговия, след като данъкът бъде удържан. Когато приравняващо дивидентно плащане се удържа от сметката ви, върху същото не се дължат данъци.

Примери:

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една американска компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Ако имате дълга позиция в CFD върху акции на тази компания и ако приемем, че данъкът върху дивидентите в САЩ е 10% за вашата държава, то за всеки CFD върху акции на компанията, който притежавате към “ex-date”, след удържането на дължимия данък ще получите приравняващото дивидентно плащане в размер на 0.531 USD (0.590 USD /дивидент/– 0.059 USD /данък/).

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една американска компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Ако имате къса позиция в CFD върху акции на тази компания, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 0,590 USD.

CFD върху индекси:

Ако към "ex-date" имате дълга позиция в CFD върху индекс, ще ви бъде начислено приравняващото дивидентно плащане с пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.

Ако към "ex-date" имате къса позиция в CFD върху индекс, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане с пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.

Имайте предвид, че всеки индекс има своя собствена методика за изчисляване теглото на компонентите (компаниите) в състава му, поради което и разпределението на дивидентите се изчислява по различен начин за всеки индекс.

Пример:

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Компанията участва в изчисляването на даден индекс и на 15.02.2018 г. нейното тегло в стойността на индекса е било 5.45%.

Цената на затваряне към 15.02.2018 г. на компанията е 92,68 USD.

Цената на затваряне към 15.02.2018 г. на индекса е 13 172,76 USD.

В този случай приравняващото дивидентно плащане за 1 CFD върху този индекс би било:

Приравняващото дивидентно плащане = 0,590 USD × 13 172,76 USD × 5.45% = 4,57 USD
92,68 USD

Ако имате дълга позиция в CFD върху този индекс, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще получите приравняващото дивидентно плащане в размер на 4,57 USD. И съответно, ако имате къса позиция, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 4.57 USD.

Делтасток си запазва правото да променя сумата и начина на удържане и изплащане на приравняващи дивидентни плащания при промяна в приложимото право, уреждащо разпределянето на дивиденти от компании - емитенти в съответната юрисдикция.

*Форма W8-BEN

Моля, имайте предвид, че съгласно данъчното законодателство на САЩ, Делтасток удържа 30% данък върху получените приравняващи дивидентни плащания за CFD върху американски акции и/или ETFs. Ако сте данъчно задължено лице в държава, с която САЩ имат данъчна спогодба, тогава може да подадете искане за по-ниска данъчна ставка.
Таблицата с всички държави, с които САЩ имат данъчна спогодба, както и съответните данъчни ставки, можете да намерите тук.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.