Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Приравняващи дивидентни плащания при CFD търговия

Ако имате отворена позиция в CFD върху акции, индекси и/или ETFs (Борсово търгувани фондове) в началото на работния ден (00:00 ч. ЕЕТ), който съвпада с т.нар. „ex-date”, тогава по сметката ви се начислява/добавя (при отворена дълга позиция) или се приспада/удържа (при отворена къса позиция) приравняващо дивидентно плащане.

Ex-date е първият ден след датата, към която, ако притежавате акции от дадена компания (респ. ако имате къса позиция), имате право да получите (респ. ще ви бъде удържан) дивидент. Тези дати се обявяват от компаниите-емитенти и обикновено фигурират в решенията на Общите събрания на акционерите.

С настъпването на ex-date акциите започват да се търгуват без право на дивидент. Това обстоятелство се отразява на цената на на цените им.

Важно: Всяка държава има различна практика при изплащане на дивиденти. Например в повечето европейски държави дивидентите се изплащат веднъж годишно, докато в САЩ това се случва на тримесечна база.

Тази информацията следва да се вземе под внимание при търговия със CFD върху акции, индекси и/или ETFs, тъй като настъпването на ex-date за компания, в чийто акции имате отворена позиция, може значително да промени стойността на позицията ви, както и да намали (респ. увеличи) баланса по сметката ви със сумата на платеното (респ. полученото) от вас приравняващо дивидентно плащане.

Имайте предвид, че цените и приравняващите дивидентни плащания, показани по-долу, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.

1) Приравняващи дивидентни плащания по позиции в CFD върху акции и ETFs:

а) По дълги позиции: По сметката ви ще бъде преведен нетният размер на приравняващото дивидентно плащане. Това е приравняващото дивидентно плащане, обявена от компанията, с приспаднат съответния данък. Имайте предвид, че размерът на данъка е различен за всяка държава*.

Пример: Еx-date за акции на компанията 3М (МММ) е 17.05.2018 г. Компанията е обявила брутен дивидент за 1 акция в размер на 1,360 USD. Ако приемем, че данъкът върху приравняващите дивидентни плащания в САЩ за вашата държава е 10%, то за всяка акция на 3М, която сте притежавали в началото на ex-date, ще получите приравняващо дивидентно плащане в размер на 1,224 USD = 1,360 USD – 0,136 USD (10% данък)..

б) По къси позиции: От сметката ви ще бъде удържан брутният размер на преравняващото дивидентно плащане.

Пример: Компанията е обявила брутен дивидент за 1 акция в размер на 1,360 USD. Така за всяка акция на 3М, за която сте били „къси” в началото на ex-date, ще ви бъде удържано приравняващо дивидентно плащане в размер на 1,360 USD. Сумата ще бъде автоматично удържана от вашата сметка.

2) Приравняващи дивидентни плащания по позиции в CFD върху индекси:

Размерът на приравняващото дивидентно плащане, който ще ви бъде платен (респ. удържан), се изчислява пропорционално на теглото на компанията в индекса.

Важно: Всеки индекс има своя собствена методика за изчисляване теглото на компаниите (компонентите) в състава му. Следователно и разпределението на приравняващите дивидентни плащания се изчисляват по различен начин за всеки индекс.

Пример: : Еx-date за акции на компания 3М (МММ) е 17.05.2018 г. Компанията е обявила брутен дивидент за 1 акция в размер на 1,360 USD. Компанията участва в изчисляването на индекса US30 и на ex-date нейното тегло в стойността на индекса е 5.50%. Цената на затваряне на 17.05.2018 г. на акции на 3М е 200.00 USD, а на US30 – 25 000.00 USD.

Приравняващите дивидентни плащания за CFD върху индекси се изчисляват по следната формула:

Приравняващо дивидентно плащане за 1 CFD върху US30 = 1,360 USD × 25 000 USD × 5.50% = 9,35 USD
200 USD

Така, ако в началото на ex-date сте имали отворена дълга позиция, то щеполучите 9,35 USD за всеки CFD върху US30. Респективно, ако сте имали отворена къса позиция, то ще ви бъдат удържани 9,35 USD за всеки CFD върху US30.

Делтасток си запазва правото да променя сумата и начина на удържане и изплащане на приравняващи дивидентни плащания при промяна в приложимото право, уреждащо разпределянето на дивиденти от емитенти в съответната юрисдикция.

*Форма W8-BEN

Моля, имайте предвид, че съгласно данъчното законодателство на САЩ, DeltaStock удържа 30% данък върху получените приравняващи дивидентни плащания за CFD върху американски акции. Ако сте данъчно задължено лице в държава, с която САЩ имат данъчна спогодба, тогава може да подадете искане за по-ниска данъчна ставка
Таблицата с всички държави, с които САЩ имат данъчна спогодба, както и съответните данъчни ставки, можете да намерите тук.


Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.