Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Начисляване на дивиденти

Кога и как се начисляват дивиденти при търговия със CFD?

Ако имате отворена позиция за CFD върху акции, индекси и/или Борсово търгувани фондове в началото на работния ден (00:00 ч. ЕЕТ), който съвпада с т.нар. „ex-date”, тогава по сметката ви се начислява/добавя (при отворена дълга позиция) или се приспада/удържа (при отворена къса позиция) дивидент.

„Ex-date” е датата, към която, ако притежавате акции от дадена компания (респ. ако имате къса позиция), имате право да получите (респ. ще ви бъде удържан) дивидент. Тези дати се обявяват от компаниите-емитенти и обикновено фигурират в решенията на Общите събрания на акционерите.

С настъпването на ex-date акциите започват да се търгуват без право на дивидент. Това обстоятелство се отразява на цената на акциите.

Важно: Всяка държава има различна практика при изплащане на дивиденти. Например в повечето европейски държави дивидентите се изплащат веднъж годишно, докато в САЩ това се случва на тримесечна база.

Информацията по-горе следва да се вземе под внимание при търговия със CFD върху акции, индекси и/или Борсово търгувани фондове, тъй като настъпването на ex-date за компания, в която имате отворена позиция (респ. индекс, който я съдържа), може значително да промени стойността на позицията ви, както и да намали (респ. увеличи) баланса по сметката ви с размера на платения (респ. получения) от вас дивидент.

1) Дивиденти по позиции за CFD върху акции и Борсово търгувани фондове

а) По дълги позиции: По сметката ви ще бъде платен нетният размер на дивидента. Това е дивидентът, обявен от компанията, с приспаднат данък върху дивидента. Имайте предвид, че размерът на данъка е различен за всяка държава.

Пример: Еx-date за акции на компанията 3М (борсов код: МММ) е 22.08.2012 г. Компанията е обявила брутен дивидент за 1 акция в размер на 0.590 USD. Ако приемем, че данъкът върху дивидентите в САЩ е 10%, то за всяка акция на 3М, която сте притежавали в началото на 22.08.2012 г., ще получите дивидент в размер на 0.531 USD = 0.590 USD – 0.059 USD (10% данък)

б) По къси позиции: От сметката ви ще бъде удържан брутният размер на дивидента.

Пример: Еx-date за акции на компания 3М (борсов код: МММ) е 22.08.2012 г. Компанията е обявила брутен дивидент за 1 акция в размер на 0.590 USD. Така за всяка акция на 3М, за която сте били „къси” в началото на 22.08.2012 г., ще ви бъде удържан дивидент в размер на 0.590 USD.

2) Дивиденти по позиции за CFD върху индекси

Размерът на дивидента, който ще ви бъде платен (респ. удържан), се изчислява пропорционално на теглото на компанията в индекса.

Важно: Всеки индекс има своя собствена методика за изчисляване теглото на компонентите в състава му. Следователно и разпределението на дивидентите се изчислява по различен начин за всеки индекс.

Пример: Еx-date за акции на компания 3М (борсов код: МММ) е 22.08.2012 г. Компанията е обявила брутен дивидент за 1 акция в размер на 0.590 USD. Компанията участва в изчисляването на индекса US30 и на 22.08.2012 г. нейното тегло в стойността на индекса е 5.45%. Цената на затваряне към 22.08.2012 г. на 3М е 92.68 USD, а на US30 – 13 172.76 USD.

Дивидентът за 1 бр. CFD върху US30 = 0.590 USD × 13 172.76 USD × 5.45% = 4.57 USD
92.68 USD

Така, ако в началото на 22.08.2012 г. сте имали отворена дълга позиция, то ще ви бъдат платени 4.57 USD за всеки 1 брой CFD върху US30. Респективно, ако сте имали отворена къса позиция, то ще ви бъдат удържани 4.57 USD за всеки 1 брой CFD върху US30.

Делтасток си запазва правото да променя сумата и начина на удържане и изплащане на дивиденти при промяна в правото, уреждащо разпределянето на дивиденти от емитенти в съответната юрисдикция.

Ако се появят допълнителни въпроси, можете да ги зададете през нашия форма за обратна връзка.


Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.