Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Начисляване на лихви

Кога и как се начисляват лихви при търговия със CFD?

Една от основните разлики между търговията с акции и търговията със CFD върху акции е, че при втория тип търговия се начисляват лихви, ако държите отворена позиция в края на работния ден.

Това е така, тъй като вие търгувате на марджин - т.е. заемате пари от брокера си, за да отворите позиция. Лихва за заетия капитал се начислява (добавя) или приспада (удържа), ако имате отворена позиция за CFD върху акции, индекси и/или Борсово търгувани фондове (ETFs), която трябва да бъде прехвърлена за следващия работен ден (00:00 ч. ЕЕТ).

Важно: При търговия със CFD върху акции и Борсово търгувани фондове на 100% марджин (т.нар. Cash CFD) лихви НЕ се начисляват!

Лихвеният процент, който определя дневната лихва, която ще платите или ще получите за отворена позиция, е равен на сумата на:

  • основния лихвен процент за валутата, в която се търгува базовият спрямо CFD инструмент;
  • размера на надбавката (с положителeн или отрицателен знак) над основния лихвен процент. Тя зависи от позицията ви (дали е къса, или дълга).

Важно: Лихвеният процент може да бъде положително или отрицателно число! Лихвите по CFD инструментите са обявени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на Делтасток.
. Формулата, по която се изчисляват лихвите, е:

Лихвадневна = Брой CFD1 × Цена на затварянетекуща × Лихвен процент
100 × 360 (или 365)

1 При изчисляване на лихвата се взима броят CFD, който съответства на началната позиция за деня.

Ако държите дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви.

Ако държите къса позиция, лихва ще ви бъде платена, ако лихвеният процент по позицията ви е положително число. Лихва ще ви бъде удържана, ако лихвеният процент по позицията ви е отрицателно число.

Получената сума е във валутата на инструмента. Ако сметката ви е в друга валута, то сумата на лихвата ще бъде преизчислена във валутата, в която се води сметката ви – използва се съответният курс на затваряне на валутната двойка.

Примери:

Използвани са реални лихви, надбавки и цени на затваряне, валидни към 17.07.2012 г.

1) Имате отворена дълга позиция в EUGERMANY30:

a) Нека началната ви позиция на 17.07.2012 е 5 броя (CFD);

б) Цена на затваряне: 6613.10 EUR;

в) Основен лихвен процент в еврозоната: 0.75%;

г) Надбавка за дълга позиция в европейски индекси: +3.00%.

Лихва = 5 броя CFD × 6613.10 EUR × (0.75 + 3.00) = 3.44 EUR
100 × 360

Лихвата, в размер на 3.44 EUR, ще бъде удържана от клиентската сметка.

2) Имате отворена дълга позиция в AUSTRALIA200:

a) Нека началната ви позиция на 17.07.2012 е 7 броя (CFD);

б) Цена на затваряне: 4147.81 AUD;

в) Основен лихвен процент в Австралия: 3.50%;

г) Надбавка за дълга позиция в австралийски индекси: +3.00%.

Лихва = 7 броя CFD × 4147.81 AUD × (3.50 + 3.00) = 5.24 AUD
100 × 360

Лихвата, в размер на 5.24 AUD, ще бъде удържана от клиентската сметка.

3) Имате отворена къса позиция в EUGERMANY30 (лихвеният процент по позицията е отрицателно число):

a) Нека началната ви позиция на 17.07.2012 е -5 броя (CFD);

б) Цена на затваряне: 6613.10 EUR;

в) Основен лихвен процент в еврозоната: 0.75%;

г) Надбавка за къса позиция в европейски индекси: -3.00%.

Лихва = -5 броя CFD × 6613.10 EUR × (0.75 - 3.00) = 2.07 EUR
100 × 360

Лихвата, в размер на 2.07 EUR, ще бъде удържана от клиентската сметка.

4) Имате отворена къса позиция в AUSTRALIA200 (лихвеният процент по позицията е положително число):

a) Нека началната ви позиция на 17.07.2012 е -7 броя (CFD);

б) Цена на затваряне: 4147.81 AUD;

в) Основен лихвен процент в Австралия: 3.50%;

г) Надбавка за къса позиция в австралийски индекси: -3.00%.

Лихва = -7 броя CFD × 4147.81 AUD × (3.50 - 3.00) = -0.40 AUD
100 × 360

Лихвата, в размер на -0.40 AUD, ще бъде добавена към клиентската сметка.


Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.