Урок 1

ЗА ФОРЕКС

Спот курс

Спот курсът е днешната пазарна цена на една валута, измерена спрямо друга: например, цената на един щатски долар в швейцарски франкове. Спот курсовете на валутите спрямо долара се наричат основни курсове, а всички останали - кръстосани курсове.

Някои от валутите се считат за основни: щатски долар (USD), евро (EUR), британски паунд (GBP), швейцарски франк (CHF) и японска йена (JPY).

Когато поискате от дилър цена, например на EUR/USD, той ще ви каже две различни цени - например 1.3712 - 1.3714. От гледна точка на дилъра, разликата между двете цени "купува" и "продава" се нарича спред. Ако искате да купите едно евро, трябва теоретично да заплатите 1.3714 USD, а ако искате да го продадете - ще ви бъдат платени 1.3712 USD от дилъра. В този случай, разликата между "купува" и "продава" (спредът) ще бъде 0.0002, или 2 пипса. Всъщност купувайки една валута, вие продавате другата и продавайки една валута означава, че купувате другата.

Спот дата

Спот датата на валутните пазари е датата за сетълмент на сделка, извършена днес. Обикновено са необходими два работни дни, за да бъдат обработени трансакциите и необходимите документи. Трябва да се има предвид, че държавите, в които се търгуват валутите, може да са в различни часови пояси и плащанията трябва да бъдат синхронизирани. За двете страни спот датата не може да бъде събота, неделя или официален празник. Ако това се случи, спот датата ще бъде на следващия работен ден.

Има възможност сделката да бъде с вальор преди спот датата: например деня на сделката или следващия ден. И в двата случая валутният курс ще бъде различен от валутния курс на спот датата - заради различията в лихвените проценти на двете страни.

Директни и индиректни котировки

На валутния пазар на всяка страна местната валута се котира директно или индиректно спрямо щатския долар или друга валута.

 • Директната котировка е сумата от местната валута, необходима за закупуване на една единица от чуждата валута и, респективно, сумата от местната валута, която ще бъде получена, след като се продаде една единица от чуждата валута:

  102.38 – 102.40 USD/JPY

  Това означава, че дилърът купува един долар за 102.38 йени и го продава за 102.40 йени.

 • От друга страна, индиректната котировка е сумата от чуждата валута, необходима за закупуването на една единица от местната валута. Например тази индиректна котировка е използвана за котиране на британския паунд спрямо щатския долар:

  1.6680 – 1.6683 GBP/USD

  Това означава, че трябва да платите 1.6683 USD, за да закупите 1 GBP, и продавайки 1 GBP, ще получите 1.6680 USD.

Котирани и базови валути

Спот курсът е цената на една валута спрямо друга. В горния пример - 102.38 – 102.40 USD/JPY - USD е базовата валута, а JPY - котираната. Това не е така във втория пример - 1.6680 - 1.6683 GBP/USD- където USD е котираната валута, защото е втора в двойката GBP/USD.

Пипсове и фигури

Следващият пример илюстрира какво представляват пипсовете и фигурите:

Валутите се котират предимно до четвърти знак след десетичната запетая, което означава, че един пипс е равен на 1/10 000 от цената на валутата. В горния пример за EUR/USD има разлика от 4 пипса между "купува" и "продава", но няма разлика в стойността на фигурите.

При японската йена нещата стоят по различен начин. Поради високата деноминация на йената срещу щатския долар (например 102.38 - 102.40) котировката на йената е само два знака след десетичната запетая. В този случай един пипс е равен на 1/100 от йената.

Дилърът ще котира единствено стойността на пипса по телефона, предполагайки, че отсрещната страна е запозната с пазара и знае стойността на фигурите. В случай че не сте запознат със стойността им, не се колебайте да попитате.

Позиции

Основна ви цел на форекс пазара е да спечелите от позициите си чрез покупка или продажба на различни валути. Например, купили сте валута и цената й се покачва. В този случай вие печелите, ако затворите позицията си навреме. Ако затворите позицията и продадете обратно валутата, за да фиксирате печалбата си, всъщност купувате насрещната валута в тази двойка. Така се образува стойност - това е стойността на една валута спрямо друга, когато се търгува с валутни двойки. Една валута има стойност само тогава, когато е сравнена спрямо друга.

Форекс позицията е финансов ангажимент към определена валута. Позицията може да бъде неутрална или хеджирана, дълга или къса. Позицията е хеджирана, когато няма излагане на рискови фактори. Тя е дълга, когато е закупена повече валута, отколкото е продадена - и е къса, когато количеството на продадената валута е по-голямо от това на купената.

Какво влияе върху цените на валутите?

Цените на валутите (обменните курсове) са повлияни от редица икономически и политически събития - най-вече инфлация, лихвени проценти и политическа стабилност. Освен това правителствата често участват във валутния пазар, като влияят върху цената. Това става чрез драстичен ръст на предлагането на местната валута на пазара, с цел да се понижи цената, или обратното - изкупуване, за да се повиши цената й. Това е познато като намеса на централната банка. Всеки от тези фактори, както и някои големи пазарни поръчки, може да предизвикват голяма волатилност в цената на валутата. Независимо от това обаче размерът и обемът на валутния пазар правят невъзможно той да бъде задвижен в определена посока само от един участник.

Как да управлявам риска при търговия с валута?

Най-добре познатите инструменти за управление на риска са поръчките тип „стоп“ и „лимит“. Лимитираната поръчка поставя максимално равнище на цена, която да бъде платена, или максималната цена, която да бъде получена от инвеститора. Стоп поръчката гарантира, че определена позиция ще бъде автоматично затворена при предварително определена цена, с цел да се ограничат потенциалните загуби, ако пазарът стане неблагоприятен за позициите на инвеститора.

Ефект на кръстосания курс: Понякога GBP/USD е повлияна от движения в кръстосани курсове (не-доларовите курсове) като EUR/GBP. Покачване на EUR/GBP (спад в стерлинга), задействано от силни очаквания за членство на Великобритания в единната валута, може да доведе до спад в GBP/USD (Кабел). От друга страна, новини, че Великобритания няма да се присъедини към еврото, може да доведат до спад в EUR/GBP и съответно покачване на Кабела.

Какво е Платежен баланс?

Обменният курс на всяка една чужда валута зависи от множество икономически и финансови фактори, оказващи влияние върху икономиката на страната, чиято е валутата. Един от най-важните фактори е платежният баланс. Когато страната има дефицит в платежния си баланс, тя търси чуждестранна валута и е принудена да продаде значими количества от собствената си валута, за да е способна да заплати вноса на стоки и услуги. Следователно дефицит в платежния баланс обикновено води до обезценяване на местната валута спрямо другите валути.

Защо инфлацията е важна?

Инфлацията има изключително значим ефект върху валутните курсове, както имат и разликите в реалните валутни курсове между страните. Когато инфлацията на една страна се покачи спрямо тази на друга, валутата й се обезценява. Също така, ако инфлацията се понижи, резултатът ще е по-скъпа валута. Освен това страни с по-високи реални лихвени проценти имат по-висок валутен курс на своите валути.

Защо намесата на централните банки е важна?

При сенчести валутни пазари като днешните, вероятността на активна намеса на централните банки на пазара е голяма. Основните централни банки по света, в т.ч. Федералния резерв в САЩ и Бундесбанк в Германия, може да преценят, че местната им валута спада много рязко спрямо други ключови валути. Например, ако доларът започне да спада рязко спрямо еврото, Федералният резерв ще се намеси, продавайки евро и купувайки долари с цел стабилизиране на валутния пазар. В повечето случаи намесата на централните банки е временна и цели да насърчи намиране на нова стойност на равновесие на валутата.

Кръстосани курсове

Не-доларовите валутни двойки са познати като "кросове" (crosses). От досега споменатите основни валути можем да получим кръстосани курсове за GBP, EUR, JPY и CHF. Обменните курсове трябва да са логични спрямо всички валути. В противен случай има възможност от "round trip", или безрискова печалба.

Пример: изчисляване на кръстосани валутни курсове

Да приемем следните основни валутни курсове:

EUR/USD = 1.3712/14
GBP/USD = 1.6680/83
USD/JPY = 102.38/40
USD/CHF = 0.8911/14

Нека сега изчислим GBP/CHF

GBP/USD: Купува: 1.6680 / Продава: 1.6683
USD/CHF: 0.8911/0.8914

GBP/USD x USD/CHF = 1.6680 x 0.8911 / 1.6683 x 0.8914


Продавам - къса, купувам - дълга

Когато купувате валута, позицията ви се нарича „дълга“. Дългите позиции са по цена „Продава“. Следователно, когато купувате 1 лот GBP/USD с котировка 1.6680/83, вие купувате 1000 GBP на цена 1.6683 USD.

Когато продавате валута, позицията ви е "къса". Късите позиции са по цена „Купува“, която в този случай е 1.6680 USD.

Заради симетрични валутни трансакции, вие сте едновременно в дълга позиция в едната валута и къса - в другата. Например, ако искате да обмените 100 000 GBP в USD, вие сте в къса позиция в британски паунди и дълга в щатски долари.

Затваряне на позиция

Отворена позиция е тази, чиято стойност ще се движи заедно с пазара. Всяка потенциална печалба или загуба ще бъде отразена във вашата сметка.

При затваряне на позиция извършвате насрещна сделка по същата валутна двойка. Например, ако сте в дълга позиция на 1 лот GBP/USD по цена „Продава“, можете да затворите позицията, като продадете 1 лот GBP/USD.

Отварянето и затварянето на позиции трябва да са извършени през същия инвестиционен посредник (брокер). Не можете да отворите позиция GBP/USD с брокер А и да я затворите с брокер Б.

Залог на покачване

Нека предположим, че стартирате търговия при пазарен курс на GBP/USD 1.6680/83.

 • Очаквате британската лира да се покачи спрямо щатския долар и затова купувате 100 000 GBP по цена 1.6683 USD.
 • Стойността на сделката е 100 000 x 1.6683 USD = 166 830 USD.
 • GBP/USD съответно се покачва до 1,6700/03 - и вие решавате да затворите позицията си, продавайки британските лири за щатски долари. Печалбата ви е:
  100 000 X (1.6700 – 1.6683) USD = 170 USD - еквивалентно на 10 USD за 1 пипс.
 • Печелите 170 USD за движение от по-малко от 1%. Това илюстрира позитивния ефект от търговията на марджин.
 • От друга страна, ако GBP/USD понижи до 1.6650/53, загубата ви ще бъде:

  100 000 x (1.6650 – 1.6683) USD = - 330 USD

Изводът е, че търговията на марджин може да увеличи размера както на потенциалната печалба, така и на загубата.

Залог на понижение

Нека предположим, че стартирате търговия при пазарен курс на GBP/USD 1.6680/83.

 • Очаквате, че британската лира ще падне спрямо щатския долар и затова решавате да продадете 100 000 GBP/USD по цена 1.6680.
 • Стойността на сделката е 100 000 x 1.6680 USD = 166 800 USD - т.е. продали сте 100 000 GBP и сте закупили 166 800 USD.
 • Ако брокерът ви изисква 1% от 166 800 USD като гаранционна сума (марджин), или 1668.00 USD, и GBP/USD падне до 1.6642/45, потенциалната ви печалба ще бъде:

  100 000 x (1.6680 – 1.6645 USD) = 350 USD

 • В случай че GBP/USD започне да се покачва и достигне 1.6700/03, потенциалната ви загуба ще бъде:

  100 000 x (1.6680 – 1.6703) USD = 230 USD.