Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Търговия с борсови индекси


Индексът е съставен от компании, търгувани на дадена фондова борса. Обикновено включва топ компаниите от тази борса и може да бъде използван като измерител на представянето на група акции, индустрия, сектор или икономиката на една държава като цяло.

Индексът USTECH100 например е съставен на база представянето на 100-те топ нефинансови компании (като Amazon, Google и Facebook), търгувани на Nasdaq Stock Market в Ню Йорк. В него влизат компании от различни сфери на промишлеността: компютърен хардуер/софтуер, телекомуникации, търговия на едро/дребно и биотехнологии.

Ако акциите на компаниите от индекса се покачат, то тогава целият индекс ще се покачи съответно. И обратно – ако цените на акциите паднат, индексът също ще падне.

Някои от най-следените световни индекси включват US30, UK100 и EUGERMANY 30 – всеки от тях съставен от топ компаниите в съответно САЩ, Великобритания и Германия.


Тежест на компаниите и изчисляване на индекса

Селекцията от компании в индекса се нарича кошница, като всяка компания има различна тежест – която е динамична. Например на 7 юни 2017 г. трите топ компании в US30 са били: Goldman Sachs (6.98% тежест), 3M (6.63%) и Boeing (6.08%).

Някои индекси, например UK100, се изчисляват, като се използва среднопретеглена пазарна капитализация. Това означава, че колкото повече струва една компания, толкова повече цената на акциите й ще влияе на индекса като цяло.

Индекси като US30 и JAPAN225, от друга страна, са ценово претеглени: те включват равен брой акции от всяка компания, което означава, че акции с по-високи цени ще имат повече влияние.

Накратко:

- Индексът е съставен от селектирана група компании от определена фондова борса, като всяка компания има различна тежест в индекса.

- Основно индексите са регионално базирани и може да бъдат използвани за измерване представянето на определен индустрия или икономиката като цяло.

- Секторните индекси (напр. USTECH100) ви дават представа за пазарните настроения и очакванията за определен икономически сектор, което може да ви помогне да решите кога да купувате или продавате отделни акции от индекса.

- Можете да подавате както поръчки „купува“, така и „продава“ за CFD върху индекси по същия начин, по който търгувате отделни CFD върху акции.


Делтасток предлага търговия с най-важните европейски, щатски и азиатски индекси като CFD. Вижте пълния списък тук..


Пример за търговия с индекси

Нека приемем, че изискуемият марджин е 1%, а наличността по сметка ви е $2000. Искате да купите 1 CFD върху US30 на пазарна цена $21 170. За да сключите сделката, ви е необходим марджин от $211.70. Остатъкът от $1788.30 са свободни средства, с които можете да търгувате други финансови инструменти.
В случай че пазарната цена се покачи до $21 500, ще реализирате печалба от $330, които ще бъдат прибавени към сметката ви. Блокираната сума ще нарасне до $215 ($21 500 х 1%), а общият баланс ще възлиза на $2330 – от които свободни средства ще бъдат $2115.

В този случай имате две опции:

  • Да затворите позицията си, като продадете 1 CFD върху индекса на текущата пазарна цена от of $21 500 и да реализирате печалба от $330, която ще бъде добавена към текущото салдо по сметката ви,
  • - или да задържите позицията в очакване на покачване на цената, като например покачване до $21 650. В този случай ще реализирате още $150 печалба – но поемайки риска от спад в цената на индекса.

В случай че цената на индекса, вместо да се покачи, падне до $21 000, ще загубите $170, които ще бъдат приспаднати от сметката ви. Блокираните като марджин средства ще станат $210 (21 000 x 1%), а свободните средства ще намалеят до $1620, което ще ви остави със салдо по сметката от $1830.

В този случай имате две опции:

  • Да затворите позицията си, като продадете 1 CFD върху индекса на текущата пазарна цена от $21 000 с цел ограничаване на бъдещи загуби – и наличността по сметка ви ще остане $1830,
  • или да задържите позицията си отворена в очакване на по-изгодна цена, поемайки риск обаче от още по-голям спад в цената.

Дивиденти

Дивидент представлява част от печалбата на компанията, която се разпределя между акционерите.

Когато компания, включена в даден индекс, обяви плащане на дивиденти, това ще бъде отразено във вашата сметка, ако имате отворена позиция в този индекс. Сумата на дивидента е пропорционална на тежестта на компанията в индекса.

Ако държите дълга позиция, вашият брокер ще ви плати дивидент, докато при къса позиция сумата на дивидента ще бъде удържана от сметката ви.

Всяка държава има различна практика при изплащане на дивиденти. Например в повечето европейски държави дивидентите се изплащат веднъж годишно, докато в САЩ това се случва на тримесечна база.

Научете повече за дивидентите при CFD търговията: какво е „ex-date“, как влияе на цените на акциите и как се изчисляват дивидентите.


Лихви

Когато търгувате на марджин, вие всъщност заемате пари от вашия брокер, за да можете да отворите позиция. Върху заетата сума или се начислява, или се изплаща лихва, ако имате отворени позиции в CFD върху индекси, които трябва да бъдат прехвърлени за следващия работен ден (00:00 ч. EET).

Важно: При търговия със CFD върху индекси на 100% марджин (Cash CFD) лихви нито се начисляват, нито изплащат.

Ако държите дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви.

Ако държите къса позиция, лихвата ще ви бъде платена по сметката, ако лихвеният процент по позицията ви е положително число. Лихва ще ви бъде удържана, ако лихвеният процент по позицията ви е отрицателно число.

Научете повече за лихвите при CFD търговията: кога се начисляват или получават и как можем да ги изчислим.


Допълнителни ресурси за обучение:

Въведение в договорите за разлика (CFDs)


Забележка: Мненията, изразени на тази страница, имат единствено образователен характер и не представляват мнението на Делтасток или нейните служители. Тези мнения не представляват лична препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти, показани на тази страница, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара. Препоръчваме ви да потърсите независима консултация преди сключване на сделки.