Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
За нас

Право на дейност по MiFID II

"Делтасток" АД притежава лиценз № РГ-03-146 от 23.11.2018 г., издаден от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина.

През 1998 г. "Делтасток" АД получава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор, а през 2000 г. с цел разширяване на своята дейност получава пълен лиценз с право да предлага инвестиционни услуги в чужбина. С влизането в сила на MIFID I, „Делтасток“ АД е прелицензирано от КФН за извършване на инвестиционни услуги на територията на България и ЕС с лиценз № РГ-03-146/28.06.2007 г.

"Делтасток" АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II (Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти) и има право да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги в ЕС и е регистрирано към следните европейски регулатори:

Списък на националните регулатори в ЕС:
https://www.esma.europa.eu/investment-firms