Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Изчисляване на резултата от позиции в MetaTrader 4

В платформата MetaTreader 4 няма нетна позиция, а сделките се делят на отварящи и затварящи. Отварящите се виждат като отделни позиции, независимо че нетната сума от тях е равна на 0. В примерите се вижда, че крайният резултат (печалба/загуба) е еднакъв с този при другите видове платформи.

Пример 1 *

Сделка Количество (лотове) ** Цена на отваряне Пазарна цена Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка *** Салдо (Текущ баланс)
Сделка 1 купува 0.1 1.1400 1.1400 0 0 $10 000 $10 000

Сделка 1: Купувате 0,1 лот (10 000 единици) EUR/USD с отваряща поръчка на пазарна цена 1,1400. Балансът по сметка и салдото са 10 000 USD.

*Примерите са дадени, без да отчита разликата в спреда и средствата, използвани за марджин.

**1 лот в MetaTrader 4 е равен на 100 000 единици от базовата валута – така че в конкретния случай купувате 10 000 EUR (0,1 лот) и продавате 11 400 USD. Имайте предвид, че в платформата ни Delta Trading 1 лот е равен на 1000 единици от базовата валута – не на 100 000.

***„Баланс по сметка” представлява сумата, налична по сметката, без да се отчита плаващият резултат от отворените позиции. „Салдо” (или Текущ баланс) представлява сумата, налична по сметката, като се отчита плаващият резултат от отворените позиции.

Сделка Количество (лотове) Цена на отваряне Пазарна цена Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка Салдо (Текущ баланс)
Сделка 1 купува 0.1 1.1400 1.1300 -100 0 $10 000 $9900
Сделка 2 купува 0.1 1.1300 1.1300 0 0 $10 000 $9900

Сделка 2: Купувате още 0,1 лот с друга отваряща поръчка на пазарна цена 1,1300.

При промяна на пазарната цена от 1,1400 на 1,1300 губите 100 USD от сделка 1.

Балансът по сметката е 10 000 USD, но салдото е 9900 USD.

Сделка Количество (лотове) Цена на отваряне Пазарна цена Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка Салдо (Текущ баланс)
Сделка 1 купува 0.1 1.1400 1.1450 50 0 $10 000 $10 050
Сделка 2 купува 0.1 1.1300 1.1450 150 0 $10 000 $10 200
Сделка 3 продава -0.1 1.1450 1.1450 0 0 $10 000 $10 200

Сделка 3: Продавате 0,1 лот с отваряща поръчка на цена 1,1450.

При промяна на пазарната цена на 1,1450 печелите 50 USD от сделка 1 и 150 USD от сделка 2..

Балансът по сметката е 10 000 USD, но салдото е 10 200 USD.

Сделка Количество (лотове) Цена на отваряне Пазарна цена Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка Салдо (Текущ баланс)
Сделка 1 купува 0.1 1.1400 1.1350 -50 0 $10 000 $9950
Сделка 2 купува 0.1 1.1300 1.1350 50 0 $10 000 $10 000
Сделка 3 продава -0.1 1.1450 1.1350 100 0 $10 000 $10 100
Сделка 4 продава -0.1 1.1350 1.1350 0 0 $10 000 $10 100

Сделка 1 е сключена на цена 1,1400, сделка 2 – на 1,1300, а сделка 3 – на 1,1450.

При промяна на цената на 1,1350, губите 50 USD от сделка 1, но печелите 50 USD от сделка 2 и още 100 USD от сделка 3..

Сделка 4: Продавате 0,1 лот с отваряща поръчка на цена 1,1350, което не се отразява нито на баланса, нито на салдото по сметката.

Балансът по сметката е 10 000 USD, но салдото е 10 100 USD - и то ще остане същото, независимо накъде ще се премести пазарът, защото нетната ви позиция е 0.

Пример 2 (отварящи и затварящи сделки)

Сделка Количество (лотове) Цена на отваряне Пазарна цена Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка Салдо (Текущ баланс)
Сделка 1 купува 0.1 1.1400 1.1450 50 0 $10 000 $10 050
Сделка 2 купува 0.1 1.1300 1.1450 150 0 $10 000 $10 200

Сделка 1: Купувате 0,1 лот с отваряща поръчка при пазарна цена 1,1400.

Сделка 2: Купувате още 0,1 лот с отваряща поръчка на пазарна цена 1,1300.

При промяна на пазарната цена на 1,1450, печелите 50 USD от сделка 1 и 100 USD от сделка 2, което се отразява в салдото по сметката.

Сделка Количество (лотове) Цена на отваряне Пазарна цена/ Цена на затваряне Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка Салдо (Текущ баланс)
Сделка 3 (затваря Сделка 1) продава -0.1 1.1400 1.1450 (цена на затваряне) 0 50 $10 000 $10 050
Сделка 2 купува 0.1 1.1300 1.1450 150 0 $10 050 $10,200

Затваряте позицията от сделка 1 (цена на отваряне 1,1400) със затваряща поръчка (сделка 3) при пазарна цена 1,1450. Имате реализиран резултат от 50 USD, който се отразява в баланса по сметката ви (10 050 USD), и нереализиран резултат от 150 USD от сделка 2, който се отразява само в салдото (10 200 USD).

Сделка Количество (лотове) Цена на отваряне Пазарна цена/ Цена на затваряне Нереализиран резултат Реализиран резултат Баланс по сметка Салдо (Текущ баланс)
Сделка 4 (затваря Сделка 2) продава -0.1 1.1300 1.1350 (цена на затваряне) 0 50 $10 100 $10 100

Затваряте позицията от сделка 2 (цена на отваряне 1,1300) със сделка 4 при пазарна цена 1,1350 - и имате реализиран резултат от още 50 USD, който се отразява и в баланса (10 100 USD), и в салдото (10 100 USD).


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.