Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Приравняващи дивидентни плащания при CFD търговия

Приравняващото дивидентно плащане е плащане, сходно на дивидент, което се начислява или удържа на клиент с отворени позиции в ДЗР (CFD) върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETFs).

Подобно на директната инвестиция в посочените базови инструменти и CFD върху тях са обект на корпоративни събития, включително и такива, свързани с изплащане на дивиденти. Клиентът, който притежава CFD, не притежава самия базов актив, поради което при корпоративни събития, свързани с дивиденти плащания, той ще получи приравняващо дивидентно плащане (dividend adjustment payment). То ще бъде производно на самия дивидент, но за разлика от него няма да бъде свързано с притежанието на базовите активи.

Дали ще се разпредели дивидент на притежателите на акции обикновено решават общите събрания на акционерите на компаниите - емитенти, а при борсово търгуваните фондове - управляващите дружества. В повечето случаи наличието и разпределението на дивиденти на притежателите на индекси следва наличието и разпределението на дивиденти на акциите, включени в състава на индекса. Има изключения обаче, когато дивиденти не се разпределят, а въпросните корпоративни събития се отразяват в цената на индекса съобразно формулата му за изчисление.

Приравняващото дивидентно плащане се определя към така наречената „ex-date” – това е датата, към която, ако клиентът е акционер в дадена компания, ще има право да получи дивидент.

С настъпването на тази дата акциите започват да се търгуват без право на дивидент и това обстоятелство се отразява върху тяхната цена.

Датите "еx-date" за акциите се обявяват от компаниите-емитенти на акциите и обикновено фигурират в решенията на Общите събрания на акционерите.

Датите "еx-date" за ETFs се обявяват от управляващите дружества на тези фондове.

Датите "еx-date" за индексите следват датите "еx-date" на акциите, включени в техния състав.

Имайте предвид, че цените и приравняващите дивидентни плащания, показани по-долу, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.

CFD върху акции и ETFs:

Ако имате отворена позиция в CFD върху акции и/или ETFs в началото на работния ден (00:00 ч. ЕЕТ), който съвпада с „ex-date” на съответния базов актив, приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по вашата сметка, и респективно при отворена къса позиция ще се приспадне/удържи от нея.

Примери:

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 1,36 ЕUR. Ако имате дълга позиция в CFD върху акции на тази компания, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще получите приравняващото дивидентно плащане в размер на 1,36 ЕUR.

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една компания е обявила брутен дивидент в размер на 1,36 ЕUR на акция. Ако имате къса позиция в CFD върху акции на тази компания, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 1,36 ЕUR.

Важно: Има случаи, когато Делтасток е длъжно, съгласно законодателството на държавата на компанията - емитент или на управляващото дружество, да удържа данък при изплащането на приравняващото дивидентно плащане за CFD върху акции или ETFs*. Тогава приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по вашата сметка за търговия, след като данъкът бъде удържан. Когато приравняващо дивидентно плащане се удържа от сметката ви, върху същото не се дължат данъци.

Примери:

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една американска компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Ако имате дълга позиция в CFD върху акции на тази компания и ако приемем, че данъкът върху дивидентите в САЩ е 10% за вашата държава, то за всеки CFD върху акции на компанията, който притежавате към “ex-date”, след удържането на дължимия данък ще получите приравняващото дивидентно плащане в размер на 0.531 USD (0.590 USD /дивидент/– 0.059 USD /данък/).

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една американска компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Ако имате къса позиция в CFD върху акции на тази компания, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 0,590 USD.

CFD върху индекси:

Ако към "ex-date" имате дълга позиция в CFD върху индекс, ще ви бъде начислено приравняващото дивидентно плащане с пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.

Ако към "ex-date" имате къса позиция в CFD върху индекс, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане с пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.

Имайте предвид, че всеки индекс има своя собствена методика за изчисляване теглото на компонентите (компаниите) в състава му, поради което и разпределението на дивидентите се изчислява по различен начин за всеки индекс.

Пример:

- Към "ex-date" 15.02.2018 г. една компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Компанията участва в изчисляването на даден индекс и на 15.02.2018 г. нейното тегло в стойността на индекса е било 5.45%.

Цената на затваряне към 15.02.2018 г. на компанията е 92,68 USD.

Цената на затваряне към 15.02.2018 г. на индекса е 13 172,76 USD.

В този случай приравняващото дивидентно плащане за 1 CFD върху този индекс би било:

Приравняващото дивидентно плащане = 0,590 USD × 13 172,76 USD × 5.45% = 4,57 USD
92,68 USD

Ако имате дълга позиция в CFD върху този индекс, то за всеки от тях, който притежавате към “ex-date”, ще получите приравняващото дивидентно плащане в размер на 4,57 USD. И съответно, ако имате къса позиция, ще ви бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 4.57 USD.

Важно: Подобно на приравняващите дивидентни плащания за CFD върху акции и ETFs, при тези плащания по CFD върху индекси също е възможно да бъде начислен и удържан данък. Тоест, при отворена дълга позиция приравняващото дивидентно плащане ще се начисли/добави по вашата сметка за търговия, след като данъкът бъде удържан. Когато приравняващо дивидентно плащане се удържа от сметката ви (при отворени къси позиции), върху него не се дължат данъци.

Пример:

Към "ex-date" 15.02.2018 г. една американска компания е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD. Компанията участва в изчисляването на даден индекс и на 15.02.2018 г. нейното тегло в стойността на индекса е 5.45%. Цената на затваряне към 15.02.2018 г. на компанията е 92.68 USD. Цената на затваряне към 15.02.2018 г. на индекса – 13 172.76 USD. В този случай приравняващото дивидентно плащане за 1 CFD върху този индекс би било 4.57 USD.

Ако клиентът има дълга позиция в CFD върху индекс, в който участва тази компания и ако приемем, че данъкът върху дивидентите в САЩ е 10%, то за всеки CFD върху индекса, който притежава към 15.02.2018 г., след удържането на дължимия данък той ще получи приравняващото дивидентно плащане в размер на 4.113 USD (4.57 USD /дивидент/– 0.457 USD /данък/).

Ако клиентът има къса позиция в CFD върху този индекс, то за всеки CFD върху индекса, който притежава към 15.02.2018 г., на него ще му бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 4.57 USD.


Делтасток си запазва правото да променя сумата и начина на удържане и изплащане на приравняващи дивидентни плащания при промяна в приложимото право, уреждащо разпределянето на дивиденти от емитенти в съответната юрисдикция.

*Формуляр W8-BEN

Моля, имайте предвид, че съгласно данъчното законодателство на САЩ, DeltaStock удържа 30% данък върху получените приравняващи дивидентни плащания за CFD върху американски акции. Ако сте данъчно задължено лице в държава, с която САЩ имат данъчна спогодба, тогава можете да кандидатствате за намаляване на данъчната ставка.
Списък на страните, с които САЩ имат данъчни спогодби и техните приложими данъчни ставки може да бъде намерен Тук.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.