Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Лихва при CFD търговия на марджин

Лихвата при търговия с ДЗР (CFD) на марджин е допълнителна сума, която е дължима за използването на заемни средства при пренос на позиция за следващия ден и се изразява като процент от тях. Сумата може да бъде положително или отрицателно число.

Ако имате отворена позиция в CFD върху акции, индекси, ETF или криптовалути в края на работния ден, която се прехвърля за следващия ден, лихва се начислява (добавя) или удържа (приспада) по сметката ви.

Важно: При търговия със CFD на 100% марджин (Cash CFD) лихви не се начисляват или удържат!

Лихвеният процент, който определя лихвата, която ще платите или ще получите за отворена позиция, е равен на сумата на:

  • основния лихвен процент за валутата, в която се търгува базовият инструмент на съответния CFD;
  • размера на надбавката (с положителeн или отрицателен знак) към основния лихвен процент – в зависимост дали позицията ви е къса или дълга.

Важно: Лихвеният процент може да бъде положително или отрицателно число! Лихвите се изчисляват върху общата стойност на позицията (брой CFD х цена на затваряне) в края на работния ден. Подробна информация ще намерите в Тарифата за лихви, такси и комисиони на Делтасток.

Лихвата се изчислява по следната формула:

Лихва (дневна) = Брой CFD1 × Цена на затваряне × Лихвен процент
360 дни

1 При изчисляване на лихвата се взима броят CFD, който съответства на позицията в края на работния ден.

Ако имате дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви.

Ако имате къса позиция, лихвата ще бъде начислена по сметката ви, когато лихвеният процент по позицията е положително число. Лихвата ще бъде удържана, ако лихвеният процент по позицията е отрицателно число.

Лихвите се начисляват или удържат във валутата на търгувания инструмент. Ако сметката ви е в друга валута, то сумата на лихвата ще бъде преизчислена (превалутирана) във валутата, в която се води сметката ви – използва се съответният курс на затваряне на валутната двойка.

Примери:

Имайте предвид, че цените и лихвите, показани по-долу, са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.

1) Имате отворена ДЪЛГА позиция в CFD върху индекс:

– Позиция: 5 CFD

– Цена на затваряне: 6613,10 EUR

0,75% основен лихвен процент плюс 3,0% надбавка за дълги позиции е равно на 3,75% лихва по позицията

5 CFD × 6613,10 EUR × (0,75 + 3,00) / (100*360) = 3,44 EUR

Лихвата, в размер на 3,44 EUR, ще бъде удържана от вашата сметка, тъй като позицията е дълга.

2) Имате отворена КЪСА позиция в CFD върху индекс:

– Позиция: -5 CFD

– Цена на затваряне: 6613,10 EUR

0,75% основен лихвен процент минус 3,0% надбавка за къси позиции е равно на -2,25% лихва по позицията

-5 CFD × 6613,10 EUR × (0,75 – 3,00) / (100*360) = 2,07 EUR

Лихвата, в размер на 2,07 EUR, ще бъде удържана от вашата сметка, тъй като позицията е къса, но лихвеният процент по позицията е отрицателно число (-2,25).

3) Имате отворена КЪСА/ позиция в CFD върху индекс:

– Позиция: -5 CFD

– Цена на затваряне: 6613,10 EUR;

– Приемаме, че основният лихвен процент се е повишил и вече е 3,75%. Надбавката за къси позиции е минус 3,0%, т.е. лихвата по позицията става 0,75%

-5 CFD × 6613,10 EUR × (3,75 - 3,00) / (100*360) = -0,69 EUR

Лихвата, в размер на 0,69 EUR, ще бъде начислена (добавена) към вашата сметка, тъй като позицията е къса и лихвеният процент е положително число (0,75).

4) Имате отворена КЪСА позиция в CFD върху индекс:

– Позиция: -5 CFD

– Цена на затваряне: 6613,10 EUR;

– Основният лихвен процент е 0.75%, но Делтасток намалява надбавката си за къса позиция на 0,5%. В този случай, 0,75% минус 0,5% е равно на 0,25% лихва по позицията

-5 CFD × 6613.10 EUR × (0.75 - 0.50) / (100*360) = - 0.23 EUR

Лихвата, в размер на 0.23 EUR, ще бъде начислена (добавена) към вашата сметка, тъй като позицията е къса и лихвеният процент по позицията е положително число (0,25).


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.