Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Основи на форекс търговията

Спот курс

Спот курсът е цената, която се плаща за дадена валута с доставка на възможно най-скорошната дата. Стандартният вальор (спот дата) за сетълмент на повечето спот сделки е два работни дни.

Някои от валутите се считат за основни: щатски долар (USD), евро (EUR), британски паунд (GBP), швейцарски франк (CHF) и японска йена (JPY).

Когато поискате от дилър цена, например на EUR/USD, той ще ви каже две различни цени - например 1.1212 - 1.1214. От гледна точка на дилъра, разликата между двете цени "купува" и "продава" се нарича спред. Ако искате да купите 1 EUR, трябва теоретично да заплатите 1.1214 USD, а ако искате да го продадете - ще ви бъдат платени 1.1212 USD от дилъра. В този случай разликата между "купува" и "продава" (спредът) ще бъде 0.0002, или 2 пипса. Всъщност купувайки една валута, вие продавате другата – и продавайки една валута означава, че купувате другата.

Спот дата

Спот датата на валутните пазари е датата за сетълмент на сделка, извършена днес. Обикновено са необходими два работни дни, за да бъдат обработени трансакциите и необходимите документи. Трябва да се има предвид, че държавите, в които се търгуват валутите, може да са в различни часови пояси и плащанията трябва да бъдат синхронизирани. За двете страни спот датата не може да бъде събота, неделя или официален празник. Ако това се случи, спот датата ще бъде на следващия работен ден.

Има възможност сделката да се сключи с друг вальор, различен от спот датата: например деня на сделката или следващия ден. Тогава валутният курс ще бъде различен от валутния курс на спот датата - заради различията в лихвените проценти на двете страни.

Пипсове и фигури

Следващият пример илюстрира какво представляват пипсовете и фигурите:

Валутите се котират предимно до четвърти знак след десетичната запетая, което означава, че един пипс е равен на 1/10 000 от цената на валутата. В горния пример за EUR/USD има разлика от 2 пипса между "купува" и "продава", но няма разлика в стойността на фигурите.

При японската йена нещата стоят по различен начин. Поради високата деноминация на йената срещу щатския долар (например 102.38 - 102.40) котировката на йената е само два знака след десетичната запетая. В този случай един пипс е равен на 1/100 от йената.

Котировки до петия знак

Както и някои други брокери, Делтасток котира валутните двойки до петия знак след десетичната запетая, с цел да дава по-прецизни котировки, а също и повече свобода на трейдърите – тъй като цените могат да бъдат допълнително разбивани. Петият знак в котировката представлява 1/10 от един пипс – напр. EUR/USD 1.12347.

И съответно валутни двойки, включващи JPY, се котират до третия знак, вместо до втория.

Директни и индиректни котировки

На валутния пазар на всяка страна местната валута се котира директно или индиректно спрямо щатския долар или друга валута.

Нека приемем следните основни валутни курсове за валидни:

  • Директната котировка е сумата от местната валута, необходима за закупуване на една единица от чуждата валута и, респективно, сумата от местната валута, която ще бъде получена, след като се продаде една единица от чуждата валута:

    102.38 – 102.40 USD/JPY

    Това означава, че дилърът купува един долар за 102.38 йени и го продава за 102.40 йени.

  • От друга страна, индиректната котировка е сумата от чуждата валута, необходима за закупуването на една единица от местната валута. Например тази индиректна котировка е използвана за котиране на британския паунд спрямо щатския долар

    1.3280 – 1.3283 GBP/USD

    Това означава, че трябва да платите 1.3283 USD, за да закупите 1 GBP, и продавайки 1 GBP, ще получите 1.3280 USD.

Базови и котирани валути

Спот курсът е цената на една валута спрямо друга. В горния пример - 102.38 – 102.40 USD/JPY - USD е базовата валута, а JPY - котираната. Това не е така във втория пример - 1.3280 - 1.3283 GBP/USD - където USD е котираната валута, защото е втора в двойката GBP/USD.

Кръстосани курсове

Кръстосан курс е обменният курс между две валути, които не са официални в държавата, в която се изчислява курсът. На форекс пазара понятието „кръстосан курс” се използва за не-доларовите валутни двойки - познати още и като "кросове" (crosses). От основните валути можем да получим кръстосани курсове за GBP, EUR, JPY и CHF. Обменните курсове трябва да са паритетни спрямо всички валути. В противен случай има възможност от арбитраж, или безрискова печалба.

Пример: изчисляване на кръстосани валутни курсове

Нека приемем следните основни валутни курсове за валидни:

EUR/USD = 1.1212/14
GBP/USD = 1.3280/83
USD/JPY = 102.38/40
USD/CHF = 0.9711/14

Нека сега изчислим GBP/CHF

GBP/USD: Купува: 1.3280 / Продава: 1.3283
USD/CHF: 0.9711/0.9714

GBP/USD x USD/CHF = 1.3280 x 0.9711 / 1.3283 x 0.9714

Ефект на кръстосания курс

Понякога валутната двойка GBP/USD е повлияна от движения в кръстосани курсове (не-доларови курсове) като EUR/GBP. Покачване на EUR/GBP (спад на GBP), задействано например от силни очаквания за излизане на Великобритания от Единния пазар на ЕС, може да доведе до спад в GBP/USD. От друга страна, новини, че страната все пак ще остане в Европейското икономическо пространство, може да доведат до спад в EUR/GBP и съответно покачване на GBP/USD.

Какво влияе върху цените на валутите

Цените на валутите (обменните курсове) се влияят от редица икономически и политически събития – основно от търсенето и предлагането на конкретната валута, а също и от инфлация, лихвени проценти и политическа стабилност.

Всеки от изброените фактори, както и някои големи пазарни поръчки, може да предизвикват голяма волатилност в цената на валутата. Независимо от това обаче размерът и обемът на валутния пазар правят невъзможно той да бъде задвижен в определена посока само от един участник.

Какво е Платежен баланс

Обменният курс на всяка една чужда валута зависи от множество икономически и финансови фактори, оказващи влияние върху икономиката на страната, чиято е валутата. Един от най-важните фактори е платежният баланс. Когато страната има дефицит в платежния си баланс, тя търси чуждестранна валута и е принудена да продаде значими количества от собствената си валута, за да е способна да заплати вноса на стоки и услуги. Следователно дефицит в платежния баланс обикновено води до обезценяване на местната валута спрямо другите валути.

Защо намесата на централните банки е важна

Централните банки, чрез прилаганите от тях монетарни политики, активно участват на валутния пазар. Това става чрез различни способи. Например, от една страна чрез определяне на лихвените проценти, а от друга - чрез увеличаване на предлагането на местната валута на пазара, с цел да се понижи цената й, или обратното - изкупуване, за да се повиши цената й. Намесата на централните банки е обусловена от постигането на различни цели: предварително таргетирани нива на икономически растеж, безработица, инфлация и др.

Защо инфлацията е важна

Инфлацията е общо увеличение на цените на стоките и услугите, в резултат на което намалява покупателната сила на единица местна валута. Когато инфлацията на една страна се покачи спрямо тази на друга, валутата й се обезценява. Също така, ако инфлацията се понижи, резултатът ще е по-скъпа валута.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.