Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Фактори, влияещи на основните валути

Еврозона: Осемнадесетте страни, които са приели еврото за своя валута, са: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция.

Европейска централна банка (ЕЦБ): Контролира монетарната политика на еврозоната. Основният орган на ЕЦБ е Управителният съвет, който се състои от членовете на Изпълнителния съвет и от управителите на национални централни банки на страните от еврозоната. Изпълнителният съвет се състои от председателя на ЕЦБ, заместник-председателя и четирима други членове.

Цели на политиката на ЕЦБ: Основната цел на ЕЦБ е ценовата стабилност, която се базира на двата основни стълба на монетарна политика. Първият е перспектива за развитието на цените и рисковете, съпровождащи ценовата стабилност. От своя страна ценовата стабилност се определя като нарастване на Хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP) до нива, по-ниски от 2%. Докато този индекс е важен, голям брой индикатори и прогнози се използват за определяне на средносрочната заплаха за ценовата стабилност. Вторият стълб е монетарният растеж, измерван от М3. ЕЦБ е определила "референтна стойност" от 4.5% ръст на М3 за годишна база 5%.

ЕЦБ провежда събрание на Управителния съвет всеки втори четвъртък и излиза с изявление за лихвените проценти. След всяка първа среща в месеца ЕЦБ провежда пресконференция, на която се представя виждането си за монетарната политика и икономиката като цяло.

Лихвени проценти: Ставката на рефинансиране на ЕЦБ е ключовият краткосрочен лихвен процент, с който се регулира ликвидността. Разликата между ставката на рефинансиране на ЕЦБ и основния лихвен процент на Фед е добър индикатор за EUR/USD.

3-месечен Евродепозит (Euribor): Депозитите, деноминирани в евро, в банки извън еврозоната се наричат Euribor депозити. Лихвата на тримесечния Euribor депозит, държан в банка, извън Еврозоната, служи за определяне на разлики в лихвените проценти, които разлики прогнозират валутните курсове. Ако използваме теоретичен пример: EUR/USD - колкото е по-голяма разликата в лихвените проценти в полза на Euribor спрямо Евро-доларовия депозит, толкова е по-вероятно EUR/USD да се покачи. Има случаи, при които гореспоменатото не е вярно поради влиянието на други фактори.

Друг ключов фактор за котировката на EUR/USD е разликата в лихвените проценти между САЩ и еврозоната.

10-годишни държавни облигации: Друг ключов фактор, определящ котировката EUR/USD, е разликата между лихвените проценти на САЩ и еврозоната. Германската 10-годишна облигация обикновено се използва за шаблон. Ако лихвата на доходност на 10-годишната германска облигация е под тази на 10-годишната щатска облигация, стесняване на тази разлика ще бъде в полза на EUR/USD. Разширение на този марджин ще е негативно. Поради тази причина е важно марджинът на 10-годишната германска и щатска облигации да бъде наблюдаван. Посоката на тази разлика е по-важна от процента на доходността на инструментите. Разликата в лихвените проценти обикновено е показател за растежа на САЩ и Еврозоната, което е фактор при определяне на обменния курс.

Икономически данни: Най-важните икономически данни са германски - най-голямата икономика. Ключови данни са БВП, инфлация (потребителски индекс на цените и Хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP)), индустриална продукция и безработица. От Германия най-съществено е изследването IFO, който е широко приет индикатор за бизнес увереността. Важни също така са бюджетния дефицит, който според Пакта за Стабилност и Растеж, трябва да е под 3% от БВП. Други страни също имат за цел да намалят своя дефицит, което ако не успеят да постигнат, се отразява негативно на еврото (както се наблюдава в Италия).

Ефект на кръстосания курс: Валутната двойка EUR/USD понякога е повлияна от движенията на двойки, в които не участва щатският долар, като EUR/JPY. Например, EUR/USD може да се понижи (понижаване на EUR), ако има положителни новини за Япония, които ще понижат курса на EUR/JPY. От друга страна, USD/JPY може да се понижи заради слабо евро – съответно по-ниска цена за EUR/USD.

3-месечен Евро фючърсен договор (Euribor) Този договор отразява пазарните очаквания за 3-месечния ЕвроЕвро депозит (Euribor) в следващ период от време. Разликата между фючърсен договор на 3-месечен паричен Евродолар и договор на ЕвроЕвро депозит е важна променлива при прогнозиране на стойността на EUR/USD.

Други индикатори: Има силна негативна връзка между EUR/USD и USD/CHF, което отразява подобна постоянна връзка между Еврото и швейцарския франк. Това е породено от факта, че швейцарската икономика се влияе силно от еврозоната. В повечето случаи, скок (спад) в EUR/USD е придружен от спад (скок) в EUR/CHF. Важи и обратното. Връзката понякога не е така силна - в случай на данни или фактори, отнасящи се единствено за едната или другата от валутите.

Политически фактори: Подобно на другите валутни двойки, EUR/USD е също податлива на политическа нестабилност като заплаха за коалиционни правителства във Франция, Германия или Италия. Политическа или финансова нестабилност в Русия е също фактор при EUR/USD заради значителната стойност на германски инвестиции в Русия.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.