Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок 3

Фактори, влияещи на основните валути

£

Английска централна банка (Bank of England - BoE): Съгласно Закона за Английската централна банка от 1997 г. тя получава оперативна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ценова стабилност, както и да подкрепя усилията на правителството за икономически растеж и заетост. Ценовата стабилност е поставена от целевата инфлация на правителството, определена като 2.5% годишен растеж на цените на дребно - без ипотеките. Въпреки независимостта си при определяне на монетарната политика, АЦБ остава зависима относно постигане на целевата инфлация, определена от Министерството на финансите.

Комитет по монетарната политика (Monetary Policy Committee - MPC): Този комитет на Английската централна банка е отговорен за вземане на решения по лихвения процент.

Лихвени проценти: Основният лихвен процент на Английската централната банка (АЦБ) е минималната заемна лихва (базова ставка), която се използва като сигнал за промени в монетарната политика всяка през първата седмица на месеца. Промени в тази ставка обикновено имат огромно влияние върху британския паунд. Банката определя монетарната политика и чрез ежедневните си пазарни операции, които променят дилинговите ставки, по които банката купува държавни бонове от дисконтови къщи (специализирани институции, търгуващи инструменти на паричния пазар).

Гилт (Gilts): Държавни облигации, познати също като „ценни книги с позлатени ръбове“. Марджинът (разликата в доходността) между доходността на 10-годишния гилт и 10-годишния американски съкровищен бон влияе на обменния курс. Разликата в доходността между гилта и германска облигация също е от значение, тъй като влияе на EUR/GBP - което от своя страна би повлияло на GBP/USD (вижте ефекта на кръстосания курс).

3-месечни ЕвроСтерлинг депозити: Деноминираните в GBP депозити в банки извън Обединеното кралство се наричат ЕвроСтерлинг депозити. Лихвеният процент по 3-месечните ЕвроСтерлинг депозити е важен показател при определяне на разликите в лихвените проценти и определяне на обменните курсове. Например при GBP/USD: колкото е по-голяма разликата в лихвените проценти в полза на депозитите в ЕвроДолар спрямо тези в ЕвроСтерлинг, толкова е по-вероятно GBP/USD да се понижи. Понякога тази зависимост не е вярна заради влиянието на други фактори.

Разликата между фючърсните договори върху 3-месечните ЕвроДоларови и ЕвроСтерлинг депозити е важна при определяне на очакванията за GBP/USD.

Министерство на финансите (HM Treasury): Ролята на МФ при определяне на монетарната политика чувствително намалява след Закона за английската централна банка от 1997 г. Независимо от това, министерството определя целевата инфлация на АЦБ и прави ключовите назначения в банката.

Икономически данни: Най-важните икономически индикатори във Великобритания са: заявленията за безработица (броят на безработни), нивото на заявленията за безработица, средният месечен доход, индексът на потребителските цени без ипотеки, продажбите на дребно, паричното предлагане (М4), платежният баланс, както и цените на жилищата.

3-месечен ЕвроСтерлинг фючърсен договор (Къс стерлинг): Договорът отразява очакванията на пазара върху 3-месечни Евростерлинг за следващ период от време. Разликата между фючърсите на 3-месечните ЕвроДолар и ЕвроСтерлинг е важна променлива при прогнозиране на курса на GBP/USD.

FTSE-100: Водещият британски индекс. За разлика от САЩ или Япония, този индекс има по-малко влияние върху валутата. Въпреки това позитивната връзка между FTSE-100 и Dow Jones Industrial Index е една от най-силните на световните пазари.

Ефект на кръстосания курс: Понякога валутната двойка GBP/USD е повлияна от движения в кръстосани курсове (не-доларовите курсове) като EUR/GBP. Покачване на EUR/GBP (спад на GBP), задействано от силни очаквания за излизане на Великобритания от Единния пазар на ЕС, може да доведе до спад в GBP/USD. От друга страна, новини, че страната все пак ще остане в Европейското икономическо пространство, може да доведат до спад в EUR/GBP и съответно покачване на GBP/USD.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.