Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок 3

Фактори, влияещи на основните валути

¥

Министерство на финансите: МФ е най-важната и единствената политическа и монетарна институция в Япония. Влиянието й в регулиране на валутата е по-голямо от това на финансовите министерства в страни като САЩ, Великобритания или Германия - независимо от постепенните мерки за децентрализиране на процесите на вземане на решения. Длъжностни лица на Министерството често правят изявления за икономическото състояние на страната, които имат значително влияние върху йената. Изявленията включват вербална интервенция с цел предотвратяване на нежелано поскъпване/обезценяване на йената.

Японска централна банка (Bank of Japan - BoJ): През 1998 г. Япония прокарва закони, с които предоставя на централната си банка оперативна независимост от правителството (от Министерството на финансите). Целият контрол върху монетарната политика е в ръцете на централната банка, докато за МФ остава политиката, свързана с обменните курсове на валутата.

Лихвен процент: Овърнайт лихвеният процент (Overnight Call Rate) е ключовият краткосрочен междубанков лихвен процент. Тази ставка е контролирана от операциите на Централната банка на Япония на отворения пазар и цели управление на ликвидността. Японската централна банка (ЯЦБ) използва тази ставка, за да сигнализира промени в монетарната политика, които влияят на валутата.

Министерството на финансите е най-важната политическа и монетарна институция в Япония.

Японски държавни ценни книжа (облигации): ЯЦБ закупува 10 и 20-годишни облигации с цел инжектиране на ликвидност в монетарната система. Доходността по 10-годишната държавна облигация е ключов индикатор за дългосрочните лихвени проценти. Марджинът, или разликата в доходността между 10-годишните японски и 10-годишните американски облигации, е важен фактор за цената на USD/JPY. Падащите японски облигации (нарастваща доходност) обикновено повишават йената и въздействат върху USD/JPY.

Агенция за икономическа и фискална политика: От 6 януари 2001 г. тази агенция официално замества Икономическата агенция за планиране (Economic Planning Agency - EPA). Това е държавна агенция, отговорна за формулиране на икономическите програми за планиране и координиране на икономическите политики за безработица, международна търговия и чуждестранна валута.

Министерство на международната търговия и индустрията: Японското ММТИ е държавната институция, чиято цел е опазване на интересите на японската индустрия и защитаване на конкурентоспособността на японските предприятия. Властта и прозрачността на това министерство са намалели спрямо 80-те и началото на 90-те г. на ХХ в. - когато американско-японските търговски бяха „гореща“ тема на валутните пазари.

Икономически данни: Най-важните икономически данни от Япония са: БВП, изследване Танкан (тримесечни бизнес очаквания), международна търговия, безработица, индустриална продукция и парично предлагане (M2 + CDs).Ds).

Nikkei-225: Водещият японски борсов индекс. Спад на йената обикновено повишава цената на акциите на външно-търговските компании, което тласка индекса нагоре. Връзката Nikkei-йена може да бъде и обратна - силно отваряне на Nikkei покачва йената (USD/JPY спада), тъй като средствата на инвеститорите се канализират към акции, деноминирани в йени.

Ефект на кръстосания курс: USD/JPY понякога се влияе от движения в кръстосаните курсове (невключващи щатския долар), като EUR/JPY. Например, покачваща се USD/JPY (поскъпващ долар и поевтиняваща йена) може да е по-скоро резултат от поскъпваща EUR/JPY, отколкото от директно покачване на щатския долар. Покачването на кръстосания курс може да бъде резултат от контрастиращи настроения в Япония и еврозоната.

Друг пример: И EUR/JPY, и EUR/USD се покачват заради по-силното евро. Поради някои фактори (като по-добри перспективи в Япония) този случай може да има по-силно влияние върху долара, отколкото върху йената. В резултат на това USD/JPY поевтинява заради сравнително по-леко засегнатата йена от поскъпващото евро.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.