Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок 3

Фактори, влияещи на основните валути

$

Федерален резерв (Фед): Централната банка на САЩ има пълна независимост при монетарната политика с цел достигане на максимален неинфлационен растеж. Главните политически сигнали на Федералния резерв са: операции на отворения пазар, дисконтова ставка и федерална фондова ставка.

Federal Open Market Committee (FOMC): Федерална комисия по откритите пазарни операции е отговорна за вземане на решения относно монетарната политика на Съединените американски щати, включително и правените осем пъти годишно изявления за лихвения процент на държавата. 12-членната комисия се състои от седемчленен Борд на управителите, президента на Федералния резерв на Ню Йорк, а останалите четири места са разпределени между президентите на останалите 11 Федерални резерва, които заемат едногодишен мандат на ротационен принцип.

Лихвени проценти: Основният лихвен процент на Фед (Fed Funds Rate) е най-важният лихвен процент. Това е процент, който депозитарните институции начисляват помежду си по овърнайт заеми. Фед обявява промени в тази ставка, като по този начин дава ясни сигнали относно монетарната политика. Обикновено тези обявления имат огромно влияние върху всички акции, облигации и валутния пазар.

Дисконтова ставка: Лихвен процент, по който Федералният резерв таксува търговските банки в случай на извънредни кредитоотпускания. Въпреки че тази ставка е по-скоро символична, промените в нея дават ясни монетарни сигнали. В повечето случаи Дисконтовата ставка е по-ниска от лихвения основния процент на Фед.

30-годишна държавна облигация: Позната е още като "дълга" облигация. Това е най-важният индикатор за пазарните очаквания за инфлация. Инвеститорите най-често използват доходността на облигацията (а не цената й) при инвестиране в нея. Както при всички облигации, така и при 30-годишната, доходността е обратнопропорционална на цената й. Няма ясно изразена връзка между „дългата“ облигация и щатския долар - но следното е вярно: спад в стойността на облигацията (покачване на доходността) поради инфлационна несигурност може да постави долара под напрежение. Тези опасения може да възникнат след силни икономически данни.

Въпреки това, със свиване на предлагането на 30-годишните облигации заради щатските парични възстановителни операции (т.е. изкупуване на задълженията си) ролята на тази облигация като бенчмарк отстъпи пред 10-годишната. В зависимост от етапа в икономическия цикъл, силните икономически показатели може да влияят различно на долара. В среда, в която инфлацията не е заплаха, силните икономически данни може да засилят долара. Но във времена, заплашени от инфлация (по-високи лихвени проценти), силните икономически данни карат инвеститорите да продават облигациите - което обезценява щатския долар.

Като актив с огромно влияние „дългата“ облигация най-често се влияе от промени в капиталовите потоци, които са задействани глобално. Един финансов или политически срив в развитите пазарни икономики може да се окаже положително явление както за американската валута, така и за държавните ценни книжа.

3-месечен депозит ЕвроДолар: Деноминираните в USD депозити в банки извън САЩ се наричат депозити ЕвроДолар. Лихвеният процент по 3-месечен деноминиран в USD депозит, който е в банка извън Щатите, се нарича ЕвроДолар лихвен процент. Тази ставка е ценен показател при различия в лихвените проценти и определяне на обменните курсове. За да илюстрираме USD/JPY като теоретичен пример: колкото е по-висок лихвеният процент на ЕвроДолар спрямо ЕвроЙена, толкова по-вероятно е USD/JPY да се покачи. Понякога това свойство не се проявява заради участието на много други фактори.

10-годишни съкровищни бонове: Обикновено форекс пазарът разглежда 10-годишните бонове, сравнявайки доходността им с тази на подобни книжа: германски 10-годишни бонове, японски 10-годишни бонове и великобритански 10-годишни бонове. Разликата в доходността между американски и не-американски бонове влияе на обменния курс. По-високата доходност по Американските бонове е в полза на щатския долар спрямо чуждите валути.

Министерство на финансите (US Treasury): Министерството на финансите на САЩ е отговорно за правителствения дълг и вземането на решения, свързани с фискалния бюджет. Министерството на финансите не оказва влияние върху монетарната политика, но изявленията му, свързани с щатския долар, имат голямо влияние върху валутата.

Икономически данни: Най-важните икономически данни в САЩ са: доклади за заетостта (нови работни места, ниво на безработица и ниво на средно почасово заплащане), инфлация, Индекс на производствените цени, Индекс на потребителски цени, БВП, производителност, индустриално производство, начално жилищно строителство, разрешителни за строеж и потребителско доверие.

Фондова борса: Трите основни борсови индекса са Dow Jones Industrials Average (Dow), S&P 500 и NASDAQ. Dow е индексът с най-голямо влияние върху долара. След средата на 1990-те години, индексът демонстрира силна позитивна корелация със зелената валута, тъй като чуждестранни инвеститори започват да купуват предимно щатски капитал. Три основни фактора влияят на Dow: 1) Корпоративните печалби - прогнозирани и действителни; 2) Очакванията за лихвен процент; и 3) Глобални очаквания. Впоследствие тези 3 фактора се отразяват на долара.

Ефект на кръстосания курс: Стойността на долара срещу друга валута понякога е повлияна от друга валутна двойка (обменен курс), която не включва долара. Например, рязко покачване на йената спрямо еврото (спадаща котировка EUR/JPY) може да предизвика спад на еврото, включително и на EUR/USD.

Фючърс на основния лихвен процент на Фед: Чрез този фючърсен договор инвеститорът има възможност да прогнозира каква може да бъде ставката на Фед. Стойността на договора показва очаквания в бъдеще основен лихвен процент на Фед, в зависимост от падеж на договора. Следователно този договор е ценен индикатор за пазарните очаквания и за политиката на Федералния резерв. Ставката се получава, след като от 100 се извади стойността на договора.om 100.

3-месечен фючърс на ЕвроДолар:: Подобно на фючърса на основния лихвен процент на Фед, този договор отразява тримесечната ставка на фючърса на Евро-долар. Например, разликата между тримесечните фючърси на депозити в ЕвроДолар и ЕвроЙена са съществена променлива при определяне на очакваната стойност на USD/JPY.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.