Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок 2

Марджин търговия

Какво е марджин търговия?

В буквален превод „марджин” означава разлика, резерв. В този смисъл търговията на марджин представлява търговия на база гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия). Марджинът се измерва като процент от стойността на сделката: например 1% марджин при позиция от $1000 е равен на $10.

Как да търгувам на марджин?

На марджин можете да търгувате форекс, ценни метали; CFD върху акции, борсови индекси, фючърси или други активи. Ключово при търговията на марджин е, че ако например искате да купите 100 акции на Coca-Cola (KO), при положение че цената на една акция е $42.60, не е необходимо да разполагате с цялата сума от $4260, а само с онази част, която се изисква като гаранционна сума – например 5%, или $213.

Пример 1: търговия с акции

Ако например необходимият марджин е 5%, това означава, че трябва да имате налични $5 в сметката си, за да купите акции на стойност $100. Когато сключите сделка, в сметката ви настъпват следните промени:

Нека приемем, че имате $1000 и искате да купите 100 акции на Coca-Cola. Цената на една акция е $42.60, което означава, че стойността на сделката е $4260. Ако изискуемият марджин е 5%, то сумата, която ви е необходима за сделката, е $213 (4260 x 5%). Това означава, че тази сума остава блокирана в сметката ви, а останалата наличност от $787 остава на ваше разположение за търговия.

Ако цената на една акция се покачи с $1.40 до $44, ще спечелите $140. Тези $140 се добавят по сметката ви и вече имате наличност $1140, като блокираните средства ще са $220 (100 x $44 x 5%), а свободните - $920.

В този случай имате две опции:

 • Да продадете акциите си на текущата пазарна цена от $44 и наличността по сметката ви да остане $1140
 • или да задържите акциите си в очакване на по-изгодна цена (като например покачване до $45 - което ще ви донесе допълнителна печалба от $100, поемайки риска от спад в цената).

Ако цената на една акция вместо да се покачи с $1.40, падне с $1.60 до $41.00, то вие ще загубите $160. Тези $160 ще бъдат отразени в наличността по сметката ви, която вече ще бъде $840. Блокираните средства ще са $205 (100 x $41.00 x 5%), а свободните - $635.

В този случай имате две опции:

 • Да продадете акциите си на текущата пазарна цена от $41 с цел минимизиране на бъдещи по-високи загуби - и наличността по сметката ви да остане $840
 • или да задържите акциите си в очакване на по-изгодна цена, поемайки риска от още по-голям спад в цената.

Пример 2: търговия с валута

Нека приемем, че изискуемият марджин е 1%, а наличността по сметката ви е $1000. Валутите се търгуват в лотове, като в платформата Delta Trading 1 лот е равен на 1000 единици от базовата валута. Така че, ако искате да закупите 20 лота GBP/USD, или £20 000, по пазарен курс 1.2450, е необходимо да разполагате с $249.00 като марджин (£20,000 x 1.2450 x 1% = $249.00). Остатъкът от $751.00 са свободни средства, които да използвате за търговия с други финансови инструменти.

В случай че пазарният курс се повиши до GBP/USD/BGN 1.2500, ще спечелите $100, които се прибавят към сметката ви и което ви дава салдо от $1100. Следователно марджинът за поддържане на позицията ще стане $250.00 (£20,000 x 1.2500 x 1%), а свободните средства по сметката ще бъдат "$850,00 ($1100.00 – $250.00).

В този случай имате две опции:

 • Да затворите позицията при текущия курс GBP/USD 1.2500 и балансът ви да нарасне до $1100
 • или да задържите позицията отворена, в очакване на по-изгоден курс (като например покачване на долара до GBP/USD 1.2550, по който ще реализирате обща печалба от позицията в размер на $200, но поемайки риска от спад в цената).

В случай че паундът, вместо да се покачи, се понижи до GBP/USD 1.2400, вие ще загубите $100, което ще бъде отчетено във вашата сметка. Следователно блокираните като марджин средства ще станат $248.00 (£20 000 x 1.2400 x 1%), а свободните средства – $752.00, което ви дава салдо по сметката от $900.00.

В този случай имате две опции:

 • Да затворите позицията си на текущия пазарен курс от 1.2400 с цел минимизиране на бъдещи по-високи загуби - и наличността по сметката ви да остане $900.00
 • или да задържите позицията си отворена в очакване на по-изгодна цена, поемайки риска от още по-голям спад в курса на GBP/USD.

Пример 3: търговия с индекси

Нека приемем, че изискуемият марджин е 1% и имате $2000 налични по сметката. Искате да купите CFD върху 1 US30 на пазарна цена $18 170. За да изпълните сделката, ви е необходим марджин от $181.70 . Остатъкът от $1818.30 са свободни средства, с които можете да търгувате други финансови инструменти. В случай че пазарната цена се покачи до $18 500, печалбата от $330 ще се прибави към сметката ви. Блокираната сума ще нарасне до $185 ($18 500 х 1%), а общият баланс ще възлиза на $2330 - от които свободни средства ще бъдат $2145.

В този случай имате две опции:

 • Да продадете CFD върху индекса на пазарна цена от $18 500 и да реализирате печалба от $330, която ще бъде добавена към текущото салдо по сметката ви,
 • или да задържите позицията в очакване на покачване на цената (като например покачване до $18 650, реализирайки още $150 печалба, но поемайки риска от спад в цената на базовия индекс).

В случай че пазарната цена на индекса, вместо да се покачи, падне до 18 000, ще загубите $170, които ще бъдат приспаднати от сметката ви. Блокираните като марджин средства ще станат $180 ($18 000 x 1%), а свободните средства ще намалеят до $1650, което ще ви остави със салдо по сметката от $1830.

В този случай имате две опции:

 • Да продадете CFD върху индекса на текущата пазарна цена от $18 000 с цел минимизиране на бъдещи по-високи загуби - и наличността по сметката ви да остане $1830,
 • или да задържите позицията си отворена в очакване на по-изгодна цена, поемайки риска от още по-голям спад в цената.

Позиции

Позицията е финансов ангажимент към определен финансов инструмент.

Тя може да бъде разгледана от различни аспекти:

- спекулативна или хеджираща: Спекулативна е онази позиция, в която се влиза с очакване за реализиране на значителни печалби, отчитайки риска от загуба на по-голяма част или на цялата сума на инвестицията. Позицията е хеджираща, когато няма или е минимизирано излагането на рискови фактори. Целта на откриването на хеджиращата позиция е да се компенсира въздействието от неблагоприятни движения на цените на актив по друга позиция.

- дълга или къса: Дълга позиция означава купуването на определен финансов инструмент в очакване цената му да се повиши. Къса позиция означава продаването на определен финансов инструмент в очакване цената му да се понижи.

- печеливша или губеща


Продавам - къса, купувам - дълга

Когато купувате даден финансов инструмент, позицията ви се нарича „дълга“. Дългите позиции се формират по цена „продава“. Следователно, когато купувате 1 лот GBP/USD с котировка 1.3280/83, вие купувате 1000 GBP на цена 1.3283 USD.

Когато продавате даден финансов инструмент, позицията ви е "къса". Късите позиции се формират по цена „купува“, която в този случай е 1.3280 USD.

Заради симетрични валутни трансакции, вие сте едновременно в дълга позиция в едната валута и в къса - в другата. Например, ако искате да обмените 100 000 GBP в USD, вие сте в къса позиция в британски паунди и в дълга в щатски долари.


Затваряне на позиция

Отворена позиция е налице, когато имате вземане или задължение по даден финансов инструмент. Стойността на позицията ще се променя в зависимост от движението на пазара. Всяка потенциална печалба или загуба ще бъде отразена във вашата сметка за търговия.

При затваряне на позиция извършвате насрещна сделка със същия финансов инструмент. Например, ако сте в дълга позиция на 1 лот GBP/USD, отворена по цена „продава“, можете да затворите позицията, като продадете 1 лот GBP/USD по цена „купува”.


Залог на покачване на пазара

Нека предположим, че стартирате търговия при пазарен курс на GBP/USD 1.3280/83.

 • Очаквате британската лира да се покачи спрямо щатския долар и затова купувате 100 000 GBP по цена 1.3283 USD.
 • Стойността на сделката е 100 000 x 1.3283 USD = 132 830 USD.
 • GBP/USD съответно се покачва до 1,3300/03 - и вие решавате да затворите позицията си, продавайки британските лири за щатски долари. Печалбата ви е: 100 000 X (1.3300 – 1.3283) USD = 170 USD. Печалбата ви е:
  100 000 X (1.3300 – 1.3283) USD = 170 USD
 • Печелите 170 USD за движение от по-малко от 1%. Това илюстрира позитивния ефект от търговията на марджин.
 • От друга страна, ако GBP/USD понижи до 1.3250/53, загубата ви ще бъде:
  100 000 x (1.3250 – 1.3283) USD = - 330 USD

Изводът е, че търговията на марджин може да увеличи размера както на потенциалната печалба, така и на загубата.


Залог на понижение на пазара

Нека предположим, че стартирате търговия при пазарен курс на GBP/USD 1.3280/83.

 • Очаквате, че британската лира ще падне спрямо щатския долар и затова решавате да продадете 100 000 GBP/USD по цена 1.3280
 • Стойността на сделката е 100 000 x 1.3280 USD = 132 800 USD - т.е. продали сте 100 000 GBP и сте закупили 132 800 USD.
 • Ако брокерът ви изисква 1% от 132 800 USD като гаранционна сума (марджин), или 1328.00 USD, и GBP/USD падне до 1.3242/45, потенциалната ви печалба ще бъде:
  100 000 x (1.3280 – 1.3245 USD) = 350 USD

В случай че GBP/USD започне да се покачва и достигне 1.3300/03, потенциалната ви загуба ще бъде:
100 000 x (1.3280 – 1.3303) USD = 230 USD

Как да управлявам риска при търговия на марджин?

Най-широко използваните инструменти за управление на риска са поръчките тип „лимит“ и „стоп“. Лимит поръчката може да бъде използвана, за да защитите печалбата си, ако пазарът започне да се движи в благоприятна посока – позицията ще бъде автоматично затворена на предварително зададена от вас цена. Стоп поръчката, от друга страна, има за цел да ограничи потенциалните ви загуби, ако пазарът се обърне срещу вас – позицията ще бъде автоматично затворена на предварително зададена от вас цена.

В заключение напомняме отново, че търговията на марджин е високорискова и резултатът по сметката ви зависи изцяло от вас. Независимо от търгуваните финансови инструменти, имайте предвид възможните техники за ограничаване на потенциални загуби, като например използване на стоп поръчки.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.