Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Анализ на пазара

Фундаментален и технически анализ

Без инструментариума, който дава възможност да се разбере валутният пазар, всяка сделка представлява чист хазарт. Има два основни метода за анализ, които могат да се използват независимо един от друг за създаване на печеливша стратегия за търговия.

Фундаментален анализ

Фундаменталният анализ прилага макроикономическите теории към пазарите с цел прогнозиране на бъдещи движения. А кои фундаментални сили движат валутния пазар?

Търговски баланс: Това е разликата между стойността на износа и на вноса на дадена държава - т.е. това е описание на входящите и изходящи потоци чуждестранна валута. Балансът е положителен, ако износът надвишава вноса, а в случай че вносът надвишава износа, е налице дефицит в търговския баланс. Когато дадена страна има дефицит в търговския си баланс, тя търси чуждестранна валута и е принудена да продаде значими количества от собствената си валута, за да е способна да заплати вноса на стоки и услуги. Следователно, дефицит в платежния баланс обикновено води до обезценяване на местната валута спрямо цените на други валути. Валути, свързани с дългосрочни излишъци, ще са по-силни спрямо тези, обвързани с постоянни дефицити. Тенденциите също са от значение. Подобряващ се търговски баланс прави една местна валута по-скъпа спрямо друга, която е свързана с търговски баланс, който се влошава или е стабилен.

Относителни равнища на инфлация: Ако държава А има по-висок процент на инфлация в сравнение с държава Б, то валутата на А би трябвало да е по-слаба от тази на Б - за да важи паритетът на покупателната способност.

Лихвени проценти: Международните капиталови потоци се насочват към възвращаемост, която се реализира при по-ниска инфлация, което създава допълнително търсене на валути с по-високи реални лихвени проценти, което от своя страна повишава обменния им курс.

Очаквания и спекулация: Пазарите се движат от очаквания. Нагласата на пазарните участници за бъдещата стойност на инфлацията, темпа на икономически растеж и промените в заетостта и безработицата са достатъчни, за да повлияят на обменния курс дълго преди тази тенденция да стане очевидна.

Важно е да се знае, че тези икономически сили действат съгласувано. Въпреки това е много трудно да се определи къде взаимодействащите икономически сили ще отведат пазара. Решението, според някои, се намира в техническия анализ.

Технически анализ

Техническият анализ (ТА) е теоретична концепция, която изследва динамиката, скоростта и амплитудата на промяна в цената на даден финансов актив, на базата на графично представяне на ценовото движение. За разлика от прогностичните методи на анализ, ТА има единствената цел да генерира конкретни идеи за търговия, с ясно дефинирани ценови нива за откриване, управление и финализиране на търговска сделка.

По-долу са представени накратко основни инструмента на техническия анализ, използвани за дефиниране на текущата пазарна тенденция, което от своя страна е предпоставка за сключване на успешна търговска сделка.

Графики

Линейна:Графично представяне на динамиката на цената на финансов инструмент за даден период. Линията е съставена чрез свързване цените на затваряне за конкретния времеви интервал.

Бар графика: Изображение на ценовото движение, представено чрез вертикални ленти по заложени интервали от време - например, всеки 30 минути. Всеки бар има четири "куки", символизиращи цени на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска (OHLC) в този избран интервал от време.

Кендълстик графика (Японски свещи): Разновидност на бар графиката, с разликата, че изобразява OHLC като "свещи" с фитил на всеки край. Когато цената на отваряне е по-висока от цената на затваряне, свещта е "меча". Когато цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, свещта е "бича".

Тренд

Ясно изразена тенденция при цената на даден финансов актив да се движи в определена посока в рамките на конкретен времеви период. Тази пазарна фаза се характеризира с дисбаланс между силите на търсене и предлагане, като превес на купувачите е причина за възходящ, а превес на продавачите – за низходящ тренд. Динамиката в трендова фаза предполага голяма ценова амплитуда за кратък период от време.

Рейндж

Ценови флуктуации, които не успяват да регистрират по-висок, спрямо предходния, ценови максимум, респективно по-нисък минимум, формират рейнджови диапазон. Силите на търсене и предлагане са балансирани в рамките на ценовата консолидация, което при графично представяне показва малка ценова амплитуда за продължителен времеви период. Рейнджовата фаза следва трендовата, като по този начин завършва пълния пазарен цикъл.

Нива на подкрепа и съпротива: Екстремумите, при които ценовото движение променя своята посока, дефинират пазарни нива на съпротива и подкрепа. В трендова фаза значими са дъната при възходящ и върховете - при низходящ тренд, маркирайки превес на движещия сантимент, а в рейнджова фаза това са границите на консолидацията. Важните ценови нива, които се намират над текущата пазарна цена се наричат съпротиви, а тези под нея – подкрепи.

Подкрепа: Ценовите зони, при които интересът към покупки доминира над този към продажби, представляват нива на подкрепа. С най-висока степен на значимост са статичните зони на подкрепа, чиято стойност не се променя с времето – например, дъната в състава на възходящ тренд и долната граница на рейнджова фаза. Линия, построена през дъната на един възходящ тренд, дефинира динамична подкрепа, чиято стойност нараства постоянно с развитието на тренда.

Съпротива: Нивата на съпротива показват нежелание на мнозинството пазарни участници да купуват над определена цена. Статична пазарна съпротива е налице при всеки един екстремум, предхождащ низходящо движение, като с най-висока степен на значимост са върховете в рамките на низходящ тренд и горната граница по време на консолидация. Линията, свързваща върховете при низходяща тенденция, е динамична съпротива, чиято стойност намалява постепенно с развитието на тренда.

Индикатори

Пълзящи средни: Целта им е да изгладят върховете и спадовете от ценовия цикъл на валутата за предвиждания период и също така да покажат наличието на тенденция в цената.

Има два основни типа пълзящи средни:

Проста (SMA): Когато миналите и текущите данни се приемат за еднакво значими и са претеглени идентично.

Претеглена (WMA): В нея текущите данни се считат за по-важни от миналите данни и имат по-голяма тежест. Факторът на претегляне е под формата на "константа на изглаждане", която се увеличава експоненциално с времето.
Ако цената се намира по две или повече пълзящи средни, това се приема за мечи сигнал - и обратно.

Стохастични осцилатори: Стохастичните осцилатори са моментни индикатори, целящи да посочат кога да се купи или продаде. Имат два съставни елемента:

  • Линия “%K” измерва разликата между най-скорошната цена на затваряне и най-ниското дъно като процент от разликата между най-високия пик и най-ниското дъно, измерена за определен период (напр. 14 дни).
  • Линия “%D” проследява три периода (напр. дни) от пълзящи средни на “%K”.

Покачване в “%K” спрямо “%D” се разчита като сигнал за купуване - и обратно.

Една валута се счита за свръхкупувана, когато осцилаторът достигне стойност 80. Приема се, че осцилатор под стойност 20 показва, че валутата е свръхпродавана.


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.