Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Търговия със CFD върху индекси


Индексът е съставен от акции на определени компании, търгувани на фондова борса. Обикновено включва акциите на водещите и най-търгуваните компании и може да бъде използван като измерител на представянето на индустриален сектор или икономиката на една държава като цяло.

Индексът USTECH100 например е съставен на база представянето на 100-те топ нефинансови компании (като Amazon, Google и Facebook), търгувани на Nasdaq Stock Market в Ню Йорк. В него влизат акции на компании от различни сфери на промишлеността: компютърен хардуер/софтуер, телекомуникации, търговия на едро/дребно и биотехнологии.

Ако акциите на компаниите от индекса се покачат, то тогава целият индекс ще се покачи съответно. И обратно – ако цените на акциите паднат, индексът също ще падне.

Някои от най-следените световни индекси са US30, UK100 и EUGERMANY40 и всеки от тях съставен от акциите на водещите компании съответно в САЩ, Великобритания и Германия.

Тегло на акциите на компаниите и изчисляване на индекса

Селекцията от акции на компании в индекса се нарича кошница, като всяка компания има различно тегло – което е динамично. Например на 13 август 2018 г. акциите на трите водещи компании в US30 са били: Boeing (9,11% тегло), UnitedHealth Group (7.02%) и Goldman Sachs (6.11%). За сравнение, на 7 юни 2017 г. първите три компании в индекса са били: Goldman Sachs (6.98%), 3M (6.63%) и Boeing (6.08%).

Някои индекси, например UK100, се изчисляват, като се използва среднопретеглена пазарна капитализация. Това означава, че колкото повече струва една компания, толкова повече цената на акциите й ще влияе на индекса като цяло.

Индекси като US30 и JAPAN225, от друга страна, са ценово претеглени: те включват равен брой акции от всяка компания, което означава, че акции с по-високи цени ще имат повече влияние.

Накратко

  • Индексът е съставен от акциите на селектирана група компании от определена фондова борса, като акциите на всяка компания има различна тежест в индекса.
  • Основно индексите са регионално базирани и може да бъдат използвани за измерване представянето на определена индустрия или икономиката като цяло.
  • Секторните индекси (напр. USTECH100) ви дават представа за пазарните настроения и очакванията за определен икономически сектор, което може да ви помогне да решите кога да купувате или продавате отделни акции от индекса.
  • Не е нужно да правите портфейл от отделни акции – спестяват се трансакционни разходи.
  • Можете да подавате както поръчки „купува“, така и „продава“ за CFD върху индекси по същия начин, по който търгувате отделни CFD върху акции.

Делтасток предлага търговия с най-важните европейски, щатски и азиатски индекси като CFD. Вижте пълния списък тук.

Пример за търговия със CFD върху индекси

Нека приемем, че изискуемият марджин е 5%, а наличността по сметка ви е $2000,00. Искате да купите 1 CFD върху miniUS30 на пазарна цена $2500,00 (приблизително 1/10-та от цената на стандартния US30). За да сключите сделката, ви е необходим марджин от $125,00. Остатъкът по сметката ви от $1875,00 са свободни средства, с които можете да търгувате други финансови инструменти.

В случай че пазарната цена се покачи до $2550,00, ще реализирате текуща печалба от $50, която ще бъде отразена в салдото ви. Блокираната сума ще нарасне до $127,50 ($2550,00 х 5%), а салдото ще възлиза на $2050,00 – от които свободни средства ще бъдат $1922,50 ($2000.00+$50 печалба – $127.50 марджин).

В този случай имате две опции:

  • Да затворите позицията си, като продадете 1 CFD върху индекса на текущата пазарна цена от $2550,00 и да реализирате печалба от $50,00, която ще бъде отразена по сметката ви,
  • или да задържите позицията в очакване на покачване на цената, като например покачване до $2600,00. В този случай ще реализирате още $50,00 печалба – но поемайки риска от спад в цената на индекса.

В случай че цената на индекса падне до $2450,00, ще реализирате текуща загуба от $50,00, която ще бъде отразена в салдото ви. Блокираната като марджин сума ще намалее до $122,50 ($2450,00 x 5%), салдото също ще намалее до $1950,00, а свободните средства по сметката ви ще са в размер на $1827,50 ($2000 - $50 загуба - $122.5 марджин).

В този случай имате две опции:

  • Да затворите позицията си, като продадете 1 CFD върху индекса на текущата пазарна цена от $2450,00 с цел ограничаване на бъдещи загуби, като наличността по сметка ви ще намалее до $1950.00,
  • или да задържите позицията си отворена в очакване на по-изгодна цена, поемайки риск обаче от още по-голям спад в цената.

Приравняващи дивидентни плащания

Приравняващото дивидентно плащане е плащане, сходно на дивидент, което се начислява или удържа на клиент с отворени позиции в CFD върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETFs). Подобно на директната инвестиция в посочените базови инструменти и CFD върху тях са обект на корпоративни събития, включително и такива, свързани с изплащане на дивиденти.

При индексите, в повечето случаи наличието и разпределението на дивиденти на притежателите им следва наличието и разпределението на дивиденти на акциите, включени в състава на индекса. Има изключения обаче, когато дивиденти не се разпределят, а гореспоменатите корпоративни събития се отразяват в цената на индекса.

Приравняващото дивидентно плащане се определя към така наречената „ex-date” – това е датата, към която, ако клиентът е акционер в дадена компания, ще има право да получи дивидент. С настъпването на тази дата акциите започват да се търгуват без право на дивидент и това обстоятелство се отразява върху тяхната цена.

Датите "еx-date" за индексите следват датите "еx-date" на акциите, включени в техния състав.

Ако към "ex-date" имате дълга позиция в CFD върху даден индекс, ще ви бъде начислено приравняващото дивидентно плащане, докато при къса позиция то ще ви бъде удържано. Сумата на приравняващото дивидентно плащане е пропорционална на теглото на компанията в индекса.

Всяка държава има различна практика при изплащане на дивиденти. Например в повечето европейски държави дивидентите се изплащат веднъж годишно, докато в САЩ това се случва на тримесечна база.

Научете повече за приравняващите дивидентни плащания при CFD търговия.

Лихви

Лихвата при търговия с CFD на марджин е допълнителна сума, която е дължима за използването на заемни средства при пренос на позиция за следващия ден и се изразява като процент от тях. Сумата може да бъде положително или отрицателно число.

Ако имате отворена позиция в CFD върху индекси в края на работния ден, която се прехвърля за следващия ден, лихва се начислява (добавя) или удържа (приспада) по сметката ви.

Важно: При търговия със CFD върху индекси на 100% марджин (Cash CFD) лихви не се начисляват или удържат.

Ако имате дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви.

Ако имате къса позиция, лихвата ще бъде начислена по сметката ви, ако лихвеният процент по позицията е положително число. Лихва ще бъде удържана, ако лихвеният процент по позицията е отрицателно число.

Научете повече за лихвите при CFD търговията на марджин.

Допълнителни ресурси за обучение:

Въведение в договорите за разлика (CFDs)


Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.