Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
News

Делтасток с най-висок рейтинг от КФН за 2017 г.


В съответствие с европейското законодателство в сферата на финансовите услуги, Комисията за финансов надзор (КФН) определи Делтасток като „друга системно значима финансова институция“ с най-висок рейтинг за 2017 г. сред инвестиционните посредници, притежаващи пълен лиценз за извършване на дейност в България по Закона за пазарите и финансовите инструменти (ЗПФИ).

Критериите, използвани от КФН, са по Директива 2013/36/ЕС за капиталовите изисквания и Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността и надзора на инвестиционните посредници, а именно:

- размер на компанията: общо активи, задължения и приходи от такси и комисиони

- значимост за капиталовия пазар в България и ЕС: заменяемост и инфраструктура на компанията, а също така клиентски активи, стойност на сключените сделки, както и пазарен дял

- значимост на трансграничните дейности: обхват и допълнителни усложнения при тези дейности като например задължения/вземания към и от субекти в други юрисдикции и членство в инфраструктура на финансовите пазари

- взаимосвързаност на компанията с финансовата система: стойност на инвестиционния и търговски портфейл, брой чуждестранни/местни дъщерни предприятия, капиталови ценни книжа и др.

КФН е определила шест компании като „други системно значими институции“ спрямо горните критерии, което означава, че това са инвестиционните посредници в България с най-висока капиталова адекватност и ликвидност.