Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни

Администриране на лични данни

Делтасток се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички клиенти на дружеството и от всички посетители и ползватели на уебсайта www.deltastock.com или www.deltastock.bg (уебсайта).

Моля, прочетете настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (Политиката), за да разберете как Делтасток събира, използва, разкрива и защитава непубличната Ви информация и личните Ви данни.

Делтасток ще използва събраната непублична информация и лични данни единствено в съответствие с тази Политика и приложимата нормативна уредба.

Вашите лични данни се администрират изцяло от "Делтасток" АД с адрес: София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115Г, офис сграда "Мегапарк", тяло "Е", ет. 6, което е администратор на лични данни и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с номер 97916.

Събиране на информация

Ако потенциален клиент реши да открие сметка за търговия в Делтасток, от него ще бъде поискана определена информация. Тази информация включва, но не се ограничава до, лични данни като име, ЕГН, адрес, дата и място на раждане, телефон и друга информация за контакт, паспортни данни, информация за трудова заетост, както и друга необходима финансова информация. Целта на събирането на тази информация е да се идентифицира потенциалният клиент и да се оцени дали исканата от него услуга е подходяща, преди да се сключи договор.

Периодично може да бъде изисквано предоставяне на допълнителна информация, която от една страна ще помогне да се подобрят услугите, които Делтасток предоставя, а от друга страна е необходима за изпълнение на нормативните задължения за поддръжка на данните, чрез които Делтасток индивидуализира ползвателя на уебсайта като свой клиент в актуален вид и обем.

Делтасток събира информация от следните директни източници:

 • онлайн форма за заявка за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти;
 • документи за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти;
 • направени онлайн трансакции във връзка с услугите, предлагани от Делтасток;
 • Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
 • Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
 • кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към Делтасток;
 • посещения на уебсайта на Делтасток;
 • Internet Protocol (IP) адрес;
 • тип браузър;
 • операционна система;
 • доставчик на интернет услуга (Internet Service Provider - ISP);
 • видени банерни реклами и др.

Делтасток събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящата Политика.

С оглед осигуряване сигурността на трансфера на информация Делтасток използва SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към посетителя през уебсайта.

Използване на информацията и цели на обработването на личните данни

Делтасток използва събраната от клиенти непублична информация, съдържаща лични данни, за да открива и обслужва клиентските сметки за търговия с финансови инструменти.

Делтасток ще използва събраните от клиента данни, за да удостовери самоличността му съгласно приложимото право, както и за да сключи договор с клиента за предоставяне на предлаганите от дружеството услуги. Събраните данни ще бъдат използвани и за да се извърши класификация на клиента като професионален или непрофесионален – и в тази връзка да му се предостави нормативно установеният набор от документи и друга информация, а също и да се определи данъчният статус на клиента за нуждите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

Освен ако клиентът не е информиран за друго, непубличната информация и личните данни, които Делтасток съхранява и обработва, се използват също така и за:

 • анализиране на текущите нужди на клиента;
 • предотвратяване на измами и пране на пари;
 • подобряване на услугите и продуктите, предлагани на клиента;
 • предоставяне на текуща информация или възможности, за които Делтасток смята, че представляват интерес за клиента.

Разкриване на информация

Делтасток не разкрива събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е позволено от приложимото право.

В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:

 • доставчици на услуги и консултанти специалисти, които по договор с Делтасток изпълняват административни, финансови, правни, проучвателни или други услуги;
 • съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;
 • всяко упълномощено от клиента лице, както е посочено от самото лице или от договора.

Достъп до информация

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него от Делтасток лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп, могат да се разкрият лични данни и за трето лице, Делтасток е длъжен да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на Делтасток има право по всяко време да поиска:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.

Всеки клиент има право по всяко време да поиска от Делтасток да:

 • заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
 • уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Всеки клиент, за когото се отнасят личните данни, има право да:

 • възрази пред Делтасток срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния клиент не могат повече да бъдат обработвани;
 • възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Ако клиентът не желае Делтасток да обработва личните му данни, той следва да уведоми дружеството в писмена форма. В този случай е възможно Делтасток да не е в състояние да му предостави информация за исканите от него услуги и/или продукти, както и да не е възможно да му предостави и самите услуги и продукти, поради което Делтасток няма да носи отговорност пред клиента в това отношение.

Актуализиране или заличаване на клиентските данни

Клиентът трябва да информира Делтасток своевременно, че личните му данни са променени, като изпрати имейл на office@deltastock.com.

Клиентът трябва да информира Делтасток, ако желае дружеството да заличи негови лични данни, като изпрати имейл на office@deltastock.com.

Делтасток ще промени или заличи личните данни на клиента съгласно неговите указания, освен в степента, реда и начина, в които дружеството е длъжно да ги запази поради регулаторни или правни изисквания, за да предоставя на клиента исканите от него услуги, или поради факта, че ги е предоставяло на клиента в минал период и сега следва да съхранява определена информация в нормативно определен срок.

Кукита и IP адреси

За да направи уебсайта възможно най-лесен за използване и за да подобри качеството на предлаганите услуги, Делтасток използва „бисквитки“ (кукита) и IP адреси.

Кукитата са пакети информация, изпращани от уеб сървъра към интернет браузъра на ползвателя или клиента, а след това биват връщани от браузъра всеки път когато браузърът получи достъп до този сървър. Тези пакети информация се записват и съхраняват на компютъра на ползвателя или клиента от интернет браузъра. Кукитата дават оперативна информация, която може да се използва за подобряване на взаимодействието на ползвателя с уебсайта.

Кукитата биват два основни вида:

 • Кратковременни (сесийни) кукита: Съществуват само по време на посещението на ползвателя на уебсайта, като след това биват изтривани. Те разпознават ползвателя, докато се движи по страниците на уебсайта – например: записват продуктите, добавени към онлайн кошница за пазаруване. Тези кукита също така помагат за поддържане на безопасността.
 • Продължителни (постоянни) кукита: Тези кукита остават в компютъра на ползвателя до изтичане на срока им или до изтриването им. Много от тях имат автоматично зададена дата за изтриване, което предотвратява претоварване на хард диска на компютъра. Тези кукита обикновено съхраняват и въвеждат отново информация за достъп (логин информация), за да не се налага ползвателят да помни данните си за достъп.

Делтасток информира ползвателите на уебсайта и клиентите си, че използва Google Analytics, за да анализира използването на уебсайта. Google Analytics генерира статистическа и друга информация за уебсайта посредством кукита, които се записват върху компютрите на ползвателите. Информацията, събрана във връзка с уебсайта, се използва за създаване на доклади за използването му. Тази информация се съхранява от Google. Политиката за поверителност на Google може да бъде намерена тук: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Делтасток използва кукита за:

 • събиране на информация за движението по уебсайта на ползвателите на сайта и клиентите;
 • гарантиране на сигурността на ползвателите и клиентите на уебсайта;
 • съхраняване на информацията за достъпа до уебсайта;
 • временно съхранение на данни, въведени в калкулаторите, инструментите, илюстрациите и демонстрациите, предлагани от дружеството на уебсайта;
 • съхраняване на информация за маркетинговите и продуктови предпочитания на ползвателите, което позволява да се подобри маркетинговата стратегия;
 • съхраняване на информация за престоя на ползвателите на уебсайта;
 • оценяване на ефективността на уебсайта като канал за реклама и промоции (събраните от Делтасток данни са анонимни – и не се споделят с трети лица).

Делтасток използва както собствени кукита, така и такива на компании-партньори (трети страни), за да поддържа тези дейности.

Делтасток не използва кукита, за да следи как ползвателите и клиентите използват интернет, след като напуснат уебсайта, и не съхранява информация, която може да бъде прочетена или засечена от трети лица. Делтасток не разменя, продава или отдава под наем информация за кукитата без изричното съгласие на ползвателите.

Таблицата по-долу обяснява кукитата, които Делтасток използва, както и защо ги използва:

Име Функция Повече информация
testcookie Това куки показва дали клиентът е разрешил кукита в своя браузър, или не. www.aboutcookies.org
ASP.NET_sessionId Тези кукита гарантират, че съдържанието на уебсайта е персонализирано към нуждите на ползвателя или клиента. Те позволяват на уеб сървърите на Делтасток да реагират на действия на ползвателя или клиента на уебсайта. Microsoft
_utma
_utmb
_utmc
_utmd
_utmz
Тези кукита се използват за събиране на информация за това как ползвателите използват уебсайта – което помага на Делтасток да го подобрява. Кукитата събират информация в анонимна форма, включително брой посетители на уебсайта, откъде са дошли на уебсайта и кои страници са посетили. Wikipedia
IBref Тези кукита позволяват да се следи трафикът от партньорски сайтове.
timeDiff Това куки се използва за записване на времевата зона на Ползвателя.
userCountry Това куки се използва за записване на езиковите предпочитания на Ползвателя.
slidercookie Това куки се използва за записване на определено състояние на уебсайта.

Промяна на настройките на кукитата

За да се разрешат или забранят кукитата, е необходимо да се следват инструкциите на интернет браузъра , които обикновено се намират в менютата “Help”, “Tools” или “Edit”.

Като алтернатива може да се използва външен ресурс, намиращ се на www.allaboutcookies.org/manage-cookies, който може да даде специфична информация относно кукитата, както и как да бъдат управлявани съгласно предпочитанията на ползвателя.

Ползвателите и клиентите следва да имат предвид, че ако решат да забранят кукита в браузърите си, може да нямат достъп до защитени части на уебсайта, като например онлайн сметките.

Защитени онлайн услуги

Всички защитени онлайн услуги, за които ползвателят или клиентът са абонирани в Делтасток, може да използват кукита, за да може информация за ползвателя и неговите предпочитания да бъде записвана, както и да бъде предотвратен непозволен достъп до тези услуги и информация. При такива обстоятелства кукитата обикновено трябва да бъдат приемани и разрешавани в браузъра, защото без тях Делтасток не може да гарантира, че информацията на ползвателя или клиента е в безопасност. Поради това ползвателите, отказващи кукита, не могат да използват защитените онлайн услуги.

IP адрес

IP адресът представлява уникален номер, който идентифицира компютъра на ползвателя или клиента, когато е свързан с интернет. IP адресите не са свързани с лична информация, нито са лични данни. Освен за идентификация на компютъра на ползвателя или клиента, Делтасток използва IP адреси и за да анализира общото поведение и предпочитания на ползвателите на уебсайта.

Защита на информацията

Непубличната информация на клиента и неговите лични данни се съхраняват по сигурен и строго поверителен начин – достъпват се и се използват единствено от служителите, които обслужват сметката на клиента и от служители с контролни функции.

Делтасток използва усъвършенстван софтуер за сигурност с цел осигуряване на безопасна и сигурна среда за търговия, както и за защита на непублична лична, финансова и търговска информация на клиентите.

Процедура за отказ

Политиката на Делтасток е да не разкрива непублична информация за клиента пред трети лица, освен в нормативно определените случаи.

Клиентът не е длъжен да предоставя каквато и да е част от своята непублична информация или лични данни, които може да бъдат поискани от Делтасток.

Ако клиентът откаже да предостави исканата от Делтасток информация или лични данни, това може да доведе до невъзможност Делтасток да открие или поддържа сметката на клиента за търговия с финансови инструменти, или да му предостави финансови услуги.

Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни

Всички промени в тази Политика ще бъдат своевременно публикувани на уебсайта на Делтасток и ще служат като уведомление за клиентите.

Съгласие на клиента

Откривайки сметка за търговия с финансови инструменти в Делтасток и/или използвайки уебсайта на Делтасток, клиентът на дружеството и/или ползвателят на уебсайта се съгласяват със събирането и използването на непублична информация и лични данни от страна на Делтасток, както е предвидено в тази Политика за поверителност.

Приложимо право

Настоящата Политика се регулира от и се тълкува в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тези Политика, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.