Информация по ЗПФИ

Общи условия, приложими към договорите за търговия с валута, благородни метали и ДЗР

Документи по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба 38 на КФН

Политика за изпълнение на клиентски нареждания, в сила от 03.04.2017 г.