Информация по ЗПФИ

Общи условия, приложими към договорите за търговия с валута, благородни метали и ДЗР

Документи по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба 38 на КФН