или

За "Делтасток"

Лицензиран инвестиционен посредник

"Делтасток" АД е търговско дружество, създадено през 1998 г., което притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) (№ РГ-03-146) за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина.

През 1998 г. "Делтасток" АД получава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор, а през 2000 г. с цел разширяване на своята дейност получава пълен лиценз с право да предлага инвестиционни услуги в чужбина.

С влизането в сила на MiFID I, „Делтасток“ АД е прелицензирано от КФН за извършване на инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги на територията на България и ЕС с лиценз № РГ-03-146/28.06.2007 г. С влизането в сила на MIFID II лицензът е допълнен с нови услуги и дейности така, че отново да бъде в пълен обем спрямо актуалната регулация, като е издаден нов лиценз № РГ-03-146/23.11.2018 г.

"Делтасток" АД предлага услуги във всички държави – членки на ЕС

Съгласно MiFID II (Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти), издадения лиценз и изпълнените нотификационни процедури, "Делтасток" АД има право да предлага инвестиционни услуги и дейности, както и допълнителни услуги по правото на свободно предлагане на услуги в Европейския съюз.

Пълен списък на националните регулатори в ЕС можете да откриете тук

Над 25 години опит на финансовите пазари

“Делтасток” АД е доказал се във времето инвестиционен посредник. Още от основаването си през 1998 г., дружеството неотлъчно следва мисията си да предостави възможно най-добрите условия за търговия, надеждна технология и качествено обслужване на своите клиенти. „Делтасток“ АД предлага услугите си на професионални и непрофесионални клиенти, а също и на приемливи насрещни страни.

Днес “Делтасток” АД предлага CFD търговия върху повече от 1100 популярни финансови инструмента, съобразно най-строгите регулаторни изисквания на Европейския съюз. “Делтасток” АД предлага също така и търговия с дългови ценни книжа (държавни ценни книжа, емитирани от Република България и от други държави, както и корпоративни облигации на български и чуждестранни юридически лица) на първичен и на вторичен пазар. “Делтасток” АД може да извършва и съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги.

Защита на клиентски активи

"Делтасток" АД съхранява активите си отделно от тези на своите клиенти в съгласие с всички налични регулаторни изисквания. В допълнение, клиентските активи (паричните средства и финансовите инструменти) на всички непрофесионални клиенти са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), създаден съгласно Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, до определена сума съгласно законовите изисквания

Въвеждащ брокер

На територията на Германия, Австрия и Швейцария, "Делтасток" АД ползва услугите на Въвеждащия брокер (Introducing broker) - trading-house Broker GmbH, Germany (Reg. Number HRB 141352, BaFin ID 134461), който е инвестиционен посредник, лицензиран по MIFID.