или

IMPRESSUM

"Делтасток" е акционерно дружество, регистрирано по законите на Република България, със седалище и адрес на управление в България, ул. "Кораб планина" 6, София. Компанията има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет и е представлявана от изпълнителните директори Борислава Иванова Игнатова и Петър Димитров Петров.

Управителен съвет:

Борислав Цанков - председател, Борислава Игнатова, Мартин Търпанов и Петър Петров - членове.

Надзорен съвет:

Николай Колев - председател, Любомир Манолов и Янчо Чаушев - членове.

Контакти:

Адрес: ул. "Кораб планина" 6, София 1407, България

Телефон: +359 2 811 50 50

Уебсайт: https://www.deltastock.com

Имейл: office@deltastock.bg

Лиценз:

„Делтасток“ АД е инвестиционен посредник, който е лицензиран от Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България и притежава лиценз № РГ-03-146.

На територията на Федерална република Германия “Делтасток” извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по правилата на MIFID II (Директива 2014/65/ЕС). Компанията е доставчик на трансгранични услуги съгласно § 74 Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG), като е регистрирана в Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), BaFin-ID: 10122477и Bak Nr.: 122477.

Надзор върху дейността:

Комисията за финансов надзор на Република България

Адрес: ул. "Будапеща" 16, София, България

Телефон: +359 2 9404 999

Уебсайт: https://www.fsc.bg

Имейл: delovodstvo@fsc.bg

Търговска регистрация:

„Делтасток“ АД е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на лицата с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 128042807.

Данъчна регистрация:

Данъчен номер: 128042807

ДДС номер: BG 128042807