или

Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане (FATCA, CRS и DAC 2)

На 4 декември 2015 г. в брой 94 на Държавен вестник е обнародвана промяна на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на Република България. С тази промяна в българското законодателство се въвеждат правилата за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане, като се транспонира Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (Директива 2014/107/ЕС - DAC 2) и Единния световен стандарт за автоматичен обмен на финансова информация (Common Reporting Standard - CRS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приет и публикуван на 13 февруари 2014 г. Новите изменения на ДОПК са съобразени с подписаното между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (САЩ) на 5 декември 2014 г. Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Актът за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки на САЩ), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 47 от 2015 г.).

Съгласно правилата за автоматичен обмен на финансова информация България трябва системно да предоставя на другите държави, които участват в този обмен, финансова информация в областта на данъчното облагане относно техните местни лица за данъчни цели. За тази цел българските финансови институции следва да предоставят законоустановената информация на Националната агенция по приходите (НАП), която от своя страна я предоставя на съответната компетентна данъчна институция, в държавата, където лицето е местно за данъчни цели.

За да изпълни задължения, които произтичат от ДОПК, инвестиционен посредник "Делтасток" АД, в качеството си на предоставяща информация финансова институция, прилага процедури за комплексна проверка на финансовите сметки, поддържани от посредника. Процедурите за комплексна оценка се прилага както за новите, така и за съществуващите сметки, чиито титуляри са както физически лица, така и образувания (юридически лица или правни договорености, включително търговски дружества, съдружия, тръстове или фондации). Целта на процедурата по комплексна проверка е "Делтасток" АД да събере данни, които да позволяват да се извърши проверката и да определи дали титулярът на сметката е лице, за което се предоставя информация, съгласно правилата на ДОПК, тоест дали е местно лице за данъчни цели на някоя от държавите, участващи в автоматичния обмен на финансова информация. В тази връзка при откриване на сметка "Делтасток" АД предоставя за попълване на своите клиенти Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142т, ал. 1 от ДОПК (по образец утвърден от Изпълнителният директор на НАП), като може да поиска и предоставянето на други доказателства. По отношение на съществуващите сметки "Делтасток" АД може да прецени дали да изиска допълнително информация от клиентите си, включително да изиска попълването и представянето на такава декларация.

Информация за целите на FATCA

С подписването и ратифицирането на Споразумението за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA финансовите институции в Република България се считат за прилагащи FATCA.

С оглед на това "Делтасток" АД, като одобрена от данъчните власти на САЩ финансова институция, която прилага FATCA, е регистрирана в официалния Интернет портал на Федералната служба по приходите на САЩ (IRS) и притежава Глобален идентификационен номер - Global Intermediary Identification Number (GIIN): 17I94J.99999.SL.100.

Повече информация относно автоматичния обмен на финансова информация за данъчни цели можете да намерите на интернет страницата на НАП: http://portal.nap.bg/page?id=673

Повече информация относно FATCA можете да намерите на интернет страницата на IRS:

Повече информация относно CRS можете да намерите на интернет страницата на ОИСР: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm