или

Лихвени проценти на централни банки

Тази страница представлява справочник за текущите лихвени проценти на няколко централни банки по света. Това са лихвите, по които централните банки отпускат заеми на търговските банки. Лихвените проценти са полезен инструмент, използван от централните банки, за да провеждат монетарните политики на своите държави.

Кликнете върху името на някоя държава и ще видите историческо графично изображение на промените в лихвения процент на нейната централна банка.

Лихвени проценти на централни банки (изберете банка от списъка)

Дата(дд.м.година) Лихвен процент
Как лихвените проценти на централните банки влияят върху валутната търговия

Лихвените проценти играят важна роля при формирането на цените на валутите. Понеже лихвените проценти се определят от централните банки, последните са най-влиятелните играчи, чиито решения определят потока от инвестиции към определена държава.

Тъй като, най-общо казано, валутата на една държава е представителна за нейната икономиката, разликите в лихвените проценти влияят на относителната стойност на една валута спрямо друга.

Промените в лихвените проценти на централните банки обикновено предизвикват движения на форекс пазара.

Информацията на тази страница е взета от широко достъпни източници и не представлява предложение за покупка/продажба на финансови инструменти.

"Делтасток" не гарантира изчерпателност и достоверност на информацията, текста, изображенията или други обекти, съдържащи се в тези материали.

"Делтасток" не носи отговорност за конкретни, индиректни, инцидентни или последващи вреди, включително без загуба на давност, загубени приходи или загубени печалби в резултат на тези материали. Всяка част от информацията на тази страница може да бъде променена без предварително предизвестие.