или

Въвеждащ брокер


trading-house Broker GmbH, Германия

На територията на Германия, Австрия и Швейцария "Делтасток" АД ползва услугите на въвеждащия брокер (Introducing broker) - trading-house Broker GmbH, Germany (Reg. Number HRB 141352, BaFin ID 134461), който е инвестиционен посредник, лицензиран по MIFID.

trading-house Broker GmbH се намира в центъра на Берлин и е основан през 1998 г. от настоящия изпълнителен директор Рафаел Мюлер.

При сътрудничеството си с въвеждащия брокер „trading-house Broker”, „Делтасток“ АД не му възлага критични или важни функции по смисъла на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива.

Услуги, предлагани от въвеждащия брокер на потенциални клиенти и заплащани от „Делтасток“ АД

Потенциалните клиенти на „Делтасток“ АД могат да ползват услугите на въвеждащия брокер в процеса на откриване на сметка и сключване на договор за търговия с ДЗР, като получат от него разяснения по техническите аспекти на този процес, както и да получат разяснения за услугите предлагани от „Делтасток“ АД като цяло.

Потенциалният клиент има право да ползва услугите, предоставяни от въвеждащия брокер, без да дължи заплащане нито на въвеждащия брокер, нито на „Делтасток“ АД.

„Делтасток“ АД заплаща от свое име и за своя сметка услугите и дейностите, предоставяни от въвеждащия брокер на потенциалния клиент.

Услуги, предлагани от въвеждащия брокер на клиенти и заплащани от „Делтасток“ АД

Клиентите на „Делтасток“ АД, които са ползвали услугите на въвеждащия брокер при сключването на договора за търговия с ДЗР с „Делтасток“ АД, могат да ползват и експертните услуги на въвеждащия брокер по време на действие на договора, ако при откриването на сметката и сключването на договора са заявили изрично, че искат да се възползват от тези услуги.

Експертните услуги, които въвеждащият брокер може да предостави на клиент на „Делтасток“ АД, който е заявил, че иска да се възползва от тях, са:

 • Разясняване на клиента на услугите, предоставяни от „Делтасток“ АД, както и особеностите на търговията с ДЗР и спецификите на използваната електронна платформа за търговия с финансови инструменти; Още...
 • Подпомагане на комуникацията между клиента и „Делтасток“ АД във връзка с договора, а също и с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник, включително и посредничество при комуникацията между страните и не само, като при необходимост въвеждащият брокер може да превежда кореспонденцията от немски език на английски език и обратно, ако това се изисква от клиента;
 • Подпомагане на клиента при попълването и подаването на различни документи, които „Делтасток“ АД изисква, включително декларации и въпросници;
 • Оказване на експертна помощ и съдействие на клиента от различно естество във връзка с договора и услугите, включени в предмета му, с изключение на услугите и дейностите, които въвеждащият брокер няма право да извършва.

Въвеждащият брокер няма право да предоставя следните услуги и дейности на клиент на „Делтасток“ АД:

 • Да управлява портфейла на клиента; Още...
 • Да предоставя на клиента инвестиционни съвети;
 • Да предоставя на клиента съвети и/или консултации при вземане на инвестиционни решения от негова стана по изпълнение на договора с „Делтасток“ АД, тъй като нарежданията на клиента са по негова собствена преценка и инициатива;
 • Да приема и предава нареждания от клиента на „Делтасток“ АД по какъвто и да е начин и поради каквато и да е причина;
 • Да подпомага клиента и/или да му посредничи при подаване на нареждания на „Делтасток“ АД по телефона или по друг начин;
 • Да търгува от името и за сметката на клиента чрез сметката му за търговия в електронната платформа за търговия;
 • Да подава жалба до „Делтасток“ АД или до компетентните органи от името на клиента и/или да представлява клиента по вече подадена жалба;
 • Да ползва за облагодетелстване на себе си или на други лица и/или да злоупотребява с и/или да разгласява лични данни, факти, и обстоятелства свързани с клиента или с „Делтасток“ АД, станали му известни при изпълнение на дейността му като въвеждащ брокер и на експертните услуги, които предоставя на клиента, в това число, факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на клиента, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които е узнал при изпълнение на задълженията към „Делтасток“ АД и /или към клиента.

За да ползва експертните услуги на въвеждащия брокер по време на действие на договора за търговия с ДЗР на „Делтасток“ АД, клиентът предоставя доброволно на въвеждащия брокер достъп до личните си данни, както и достъп до фактите и обстоятелствата, съставляващи търговска тайна по смисъла на чл. 90 от ЗПФИ, включително до фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметката за търговия на клиента, доколкото това е необходимо за нуждите на предоставянето на експертните услуги и за изпълнението на договора с „Делтасток“ АД като цяло.

Клиентът има право да ползва експертните услуги, предоставяни от въвеждащия брокер, без да дължи допълнително заплащане нито на въвеждащия брокер, нито на „Делтасток“ АД.

„Делтасток“ АД заплаща от свое име и за своя сметка експертните услуги, предоставяни от въвеждащия брокер на клиентите на инвестиционния посредник.

Други услуги и дейности, предлагани от въвеждащия брокер

Клиентът и въвеждащият брокер могат да имат и други отношения, включително договорни, които са извън предмета на договора за търговия с ДЗР с „Делтасток“ АД и не се обхващат от него, ако тези отношения не противоречат на забраните посочени по-горе. „Делтасток“ АД не заплаща на въвеждащия брокер услугите и дейностите, които са извън предмета на договора за търговия с ДЗР, като в този случай финансовите отношения между клиента и въвеждащия брокер се уреждат самостоятелно между тях.

Мисията на trading-house Broker е да ви предостави всички инструменти, необходими за успешна търговия, включително:

 • Безплатни трейдинг уебинари и семинари, за да задълбочите познанията си
 • Информационен трейдинг бюлетин с новости
 • Пряка връзка, винаги достъпна за вашите въпроси
 • Персонализирано обучение, за да подобрите уменията си

Екипът на trading-house Broker е вашият основен контакт след откриването на вашата сметка за търговия и ще ви оказва съдействие по всички въпроси, свързани с нея. С помощта на въвеждащия брокер, ще можете подробно да се запознаете с услугите на "Делтасток" АД и ще ги използвате по-ефективно. Ако имате проблеми с търговията, въвеждащият брокер ще ви съдейства в комуникацията с "Делтасток". Като клиент на trading-house Broker ще имате двойна полза. Ще използвате всички услуги на "Делтасток" АД и в допълнение ще получите много безплатни услуги от въвеждащия брокер.

Контакти на trading-house Broker

Telefon

Обадете се на trading-house.net:

+49 30 5900911 0

Mail

Напишете имейл:

office@trading-house.net
Karte

Или посетете офиса:

map