или

Пазарна терминология

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y
Account Balance (Баланс по сметка) Сумата на всички депозити, приходи от лихви и реализирани приходи минус всички тегления, реализирани загуби и непредвидени такси.
Adjustable Peg (Регулируемо ниво) Термин за режим на обменния курс, при който обменният курс на страната е „закачен“ (фиксиран) към друга валута – често щатския долар или евро – но когато курсът може да бъде променян периодично. Тове е била основата на системата Бретън Уудс.
Adjustment (Корекция) Официално действие, обикновено или вследствие на вътрешни икономически политики, за корекция платежния дисбаланс или на официалния курс на валутата.
Aggregate Demand (Съвкупно търсене) Общият обем на търсене на стоки и услуги в икономиката. Включва търсенето на стоки и услуги в частния и публичния сектор в рамките на страната, както и търсенето на стоки и услуги от страна на потребители и фирми в други страни.
Aggregate Risk (Съвкупен риск) Размерът на експозицията на банка или финансова институция към единичен контрагент или клиент - както за спот, така и за форуърдни сделки.
Aggregate Supply (Съвкупно предлагане) Общият обем на предлагане на стоки и услуги в икономиката от местни източници (вкл. внос), които са на разположение, за да посрещнат съвкупното търсене.
Arbitrage (Арбитраж) Едновременна покупка и продажба на даден финансов инструмент, осъществени на свързани пазари с цел извличане на печалба от малките разлики в цените на различните пазари.
Ask [Sell] Price (Цена „продава“) Това е цената, на която един трейдър може да купи определен актив. Показва се в дясната част на котировката.
Assets (Активи) Активът е ресурс (финансов или друг), притежаван от физическо лице, компания или държава, която има икономическа стойност или се очаква да придобие стойност в бъдеще.
Balance (Баланс) При форекс и CFD търговията - сумата, налична по сметката на клиента, изчислена за затворени сделки (с изкл. на текущите отворени позиции). Ако няма отворени позиции, балансът по сметката и салдото ще бъдат равни.
Balance of Payments (Платежен баланс) Систематичен запис на икономическите трансакции между лицата от една държава и нерезидентните й лица за определен период. Салдото по текущата сметка определя експозицията на дадена икономика спрямо останалата част от света, докато капиталовата и финансовата сметка обясняват как икономиката се финансира.
Платежният баланс показва входящите и изходящи потоци чуждестранна валута към и от банковата система на една страна. При отрицателен платежен баланс или дефицит, има недостиг на валута и намаляване на националната парична маса. В резултат от това може да се появят висока инфлация, увеличаване на лихвения процент, повишаване на валутния курс и др. При положителен платежен баланс е налице излишък на валута и увеличаване на местната парична маса, като това може да стимулира икономическото развитие, заетостта и др.
Base Currency (Базова валута) Първата валута във валутната двойка. Валута, спрямо която се прилага обменният курс. Показва колко струва базовата валута, измерена спрямо втората валута. Например, ако курсът на USD/CHF е 1.6215, тогава един USD струва 1.6215 CHF.
Basis Point (Базов пункт) Една стотна от един процент, или 0,01%, или 0,0001.
Basket (Кошница, Баскет) Група от валути, обикновено използвана за влияние върху обменния курс на определена валута. Понякога се нарича „единица от сметката“ (unit of account).
Bear (Мечка) Търговец, който вярва, че цените/пазарът ще се понижат.
Bear Market (Мечи пазар) Пазар, на който цените падат рязко на фона на общ песимизъм (обратното на Бичи пазар).
Bid [Buy] Price (Цена „купува“) Това е цената, на която пазарът е готов да купи определен актив. На тази цена трейдърът може да продаде актива. Показва се в лявата страна на котировката, например: 1.4527-1.4532.
Bretton Woods Accord of 1944 (Споразумение от Бретън Удс от 1944 г.) Споразумение, което установява фиксирани обменни курсове за основните валути и фиксира цената на златото на 35 USD за тройунция. Споразумението действа до 1971 г.
Broker (Брокер) Агент, който се занимава със сделките на инвеститорите. За тази услуга се начислява комисиона, която, в зависимост от брокера и обема на трансакцията, може да бъде или да не бъде договаряна.
Bull (Бик) Някой, който вярва, че цените/пазарите ще се покачат.
Bull Market (Бичи пазар) Пазар, на който цените се покачват.
Cable (Кабел) Дилърски жаргон за обменния курс на GBP/USD.
Candlestick Chart (Кендълстик графика, Японски свещи) Графика, която показва диапазона на търговия за даден период. Състои се от т.нар. тяло на свещта (широка част) и сенки (чертите под и над тялото).Тялото показва цените на отваряне и затваряне за периода. Ако цената на отваряне е по-висока от тази на затваряне, тялото е червено (или черно). Ако цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, тялото е зелено (или синьо). Под и над тялото се намират сенките, които показват най-ниското и най-високото ниво на цените за периода.
Cash Market (Кешов пазар) Пазарът за физическа покупка и продажба на валути.
Cash Settled (Уреждане с парични средства) Приключване на сделки с финансови инструменти с обмяна на парични средства, базирана на разликата в стойностите при отваряне и затваряне на позицията, вместо доставка на съответния актив.
Central Bank (Централна банка) Правителствена или квази-правителствена организация, която управлява монетарната политика. Централната банка на САЩ е Федерелният резерв, а германската централна банка е Бундесбанк.
Central Rate (Централен курс) Лихвеният процент, определен от всяка от страните, използващи еврото като валута. Тъй като икономиките на страните членки влияят върху стойността на еврото, централният курс зь всяка страна членка трябва да попада в този диапазон.
Cleared Funds (Свободни средства, Инкасирана сума) Средства, свободно достъпни за теглене или търговия.
Clearing (Клиринг) Процесът на приключване на дадена сделка.
Closed Position (Затворена позиция) Експозиция във финансови инструменти, която вече не съществува. Процесът на затваряне на позиция е продажба или покупка на определено количество от финансовия инструмент, с цел да се уравновеси същото количество отворени позиции. Това ще „изравни“ отворената позиция.
Commission (Комисиона) Таксата, събирана от дадена институция, за извършване на сделка.
Collateral (Обезпечение) Актив, заложен като гаранция, за да се осигури плащането или изпълнението на дадено задължение.
Contract for Difference (Договор за разлика – ДЗР/CFD) Споразумение между две страни за обмяна на разликата между текущата стойност на даден актив и неговата стойност в момента на покупката/продажбата. Това е продукт, който ви позволява да реализирате печалба или загуба от движението на цените на финасови инструменти, без реално да ги притежавате.
Convertible Currency (Конвертируема валута) Валута, която може да бъде свободно обменяна за други валути или злато без специално разрешение от съответната централна банка.
Cryptocurrencies (Криптовалути) Най-общо казано криптовалутите са децентрализиран начин за извършване на плащания. Децентрализиран, защото криптовалутите не се емитират и управляват от една държава или институция, а вместо това се поддържат от хиляди сървъри “миньори” по света. Работата на тези сървъри е да изграждат инфраструктурата на криптовалутите, като обработват записите за протичащите трансакции.
Cross Currency Pairs (Кръстосани валутни двойки) Валутни кросове (кръстосани валутни двойки), са валутни двойки, търгувани на форекс пазара, които не включват щатския долар.
Cross rate (Кръстосан курс) Обменен курс между две валути, невключващи щатския долар.
Currency Option (Валутна опция) Договор (контракт), който дава правото, но не вменява задължението, за покупка или продажба на определена валута на определен пазар през определен период от време.
Currency Pair (Валутна двойка) Двете валути, от които е съставен валутният курс - напр. USD/CHF.
Currency Swap (Валутен суап) Договор, който обвързва страните да обменят потоци от лихвени плащания в различни валути за определен период от време и на падежа да обменят главниците в различни валути по предварително договорен курс.
Day Trader (Дей трейдър) Спекулант, който отваря позиции, които затваря преди края на търговията за деня.
Day Trading (Интрадневна търговия) Отваряне и затваряне на една и съща позиция в рамките на търговията за деня.
Dealer (Дилър) Човек или компания, който/която действа като страна по сделката или принципал. Брокерът, от друга страна, е човек или фирма, действаща като посредник, който свързва купувачи и продавачи срещу такса или комисиона.
Demo Trading System (Система за демо търговия) Безплатна, интерактивна онлайн демонстративна подсистема на същинска система за търговия.
Derivative (Дериватив) Договор, чиято стойност зависи от или е производна на цената на един или повече базови активи, като акции, фючърси или физически инструменти.
Easing Малък спад в цената.
Economic Indicator (Икономически индикатор) Статистически показатели, измерващи текущите икономически условия, използвани с цел прогнозиране на темповете на растеж на сектори от икономиката или като цяло на икономиката на дадена държава. Популярни индикатори са нивата на заетост, брутният вътрешен продукт (БВП), инфлацията, продажбите на дребно и др.
EMS (ЕВС) Съкращение на Европейска валутна система (European Monetary System) – споразумение между страните-членки на Европейския съюз за поддържане на съответствие между обменните курсове на съответните валути.
Equity (Салдо) Текущата сума по клиентската сметка за търговия, изчислена все едно всички отворени позиции са затворени на текущи пазарни цени. Сметката се състои от реализирани печалби, минус нереализирани загуби и плюс/минус лихвите за пренос на позиции.
Euro (Евро) Официалната валута на Европейския съюз. Въведено е от ЕС през 1999 г., а физически евро монети и банкноти са пуснати в обращение през 2002 г.
Eurozone (Еврозона) Група от 19 от 28-те страни-членки на ЕС, които са слели валутите си в единна валута (евро). Те все още запазват своя суверенитет, но също така имат обща централна банка (ЕЦБ), която си грижи за икономическата политика на всички като група.
Execution (Изпълнение) В търговията: изпълнението от брокера на поръчка „купува“ или „продава“ от името на трейдъра.
Exotic Currency Pair (Екзотична валутна двойка) По-слабо търгувана валутна двойка.
Expiry [Expiration] Date (Дата на падеж) Датата, на която контрактът ще бъде изтекъл и вече няма да може да се търгува. При CFD търговията най често се използва за фючърсни договори.
Exposure (Експозиция) Всяко вземане, задължение или финансов актив, разглеждани като носители на пазарен риск.
Extended Hours Trading (Удължено работно време) Търговия извън обичайните часове за търговия на борсата - както преди (Pre-Market), така и след (After-Hours) тях. Обикновено този тип търговия е с ограничени обеми в сравнение с нормалното работно време.
Fair Market Value (Честна пазарна стойност) Цената на финансов инструмент, която се определя в отворена пазарна среда между желаещи купувач и продавач.
Fast Market (Бърз пазар) Бързо движение на пазара, предизвикано от силен интерес от страна на купувачи и/или продавачи. При тези обстоятелства ценовите равнища може да бъдат пропуснати, а котировките „купува“ и „продава“ може да се менят прекалено често, за да бъдат изцяло показвани.
Fed Funds Rate (Основен лихвен процент на Федералния резерв на САЩ) Лихвеният процент, при който една депозитарна институция (банка) отпуска назаем средства, държани във Федералния резерв, на друга депозитарна институция за един ден. Този краткосрочен лихвен процент се наблюдава внимателно, тъй като показва виждането на Фед за състоянието на паричното предлагане.
Federal Open Market Committee – FOMC (Федерален комитет за отворените пазари) Клонът на Федералния резерв, който определя посоката на паричната политика на САЩ: регулиране на дисконтовия лихвен процент, определяне на изисквания за ликвидност на банките, насочване на паричното предлагане и др.
Federal Reserve – Fed (Федерален резерв - Фед) Централната банка на Съединените американски щати.
Fill or Kill (FOK) Поръчка, която трябва да бъде изпълнена веднага и напълно или да бъде отменена.
Filled Trade (Изпълнена сделка/поръчка) Сделка, която е напълно изпълнена от името и за сметката на клиента във връзка с подадена от него поръчка. Веднъж изпълнена, поръчката не може да бъде отменяна, променяна или отказвана от клиента.
Fixed Exchange Rate (Фиксиран валутен курс) Термин за режим на обменния курс, при който курсът на валутата на дадена държава не се определя от търсенето и предлагането, а е „закачен“ (фиксиран) от властите към друга валута или кошница от валути.
Flat/Square (Плосък/квадратен) Термин във валутната търговия, с който се обозначава ситуация, когато не сте нито „дълги“, нито „къси“ в дадена валута. Когато сте плоски (flat) или квадратни (square), означава, че нямате отворени позиции или всичките ви позиции се „нетират“ взаимно.
Floating Exchange Rate (Плаващ валутен курс) Обменен курс, при който стойността на валутата се определя от силите на пазара. Дори плаващите валути са обект на интервенции от страна на финансовите власти. Когато това се случва често, се нарича „мръсно плаване“.
Floating Interest Rate (Плаващ лихвен процент) Лихвен процент, който се променя в съответствие с условията на пазара през целия срок на кредита. Пример за плаващ лихвен процент е стандартната лихва по ипотечни кредити – за разлика от фиксирания лихвен процент, който остава постоянен през цялото време на задължението.
Floating Profit/loss (Плаваща печалба/загуба) Вижте Нереализирана печалба/загуба.
Foreign Currency (Чуждестранна валута) Законното платежно средство (парите) на друга държава. Сметка в чуждестранна валута е сметка, която е във валутата на друга държава (напр. доларова сметка във Великобритания).
Foreign Exchange, Forex, FX (Валутна търговия) Едно временната покупка на една валута и продажбата на друга на извънборсовия (Over the Counter) пазар.
Foreign Exchange [Forex] Contract (Договор за обмяна на валута) Спот контракт за покупка или продажба на чуждестранна валута.
Foreign Exchange Rate (Валутен курс) Ценовата връзка между две валути, която се определя свободно от търсенето и предлагането.
Foreign Exchange Swap (Валутен суап) Валутният суап е сделка между две страни, при която се разменят бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути. Едната страна по сделката едновременно взима на заем една валута и дава на заем друга валута на втората страна.
Forward (Форуърд) Договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на бъдеща дата или след определен период от време по предварително договорен валутен курс. Доставката на валутата се извършва на датата на падежа на сделката.
Free Margin (Свободен марджин) Свободните средства в сметката на клиента, които към момента не се използват за поддържане на съществуващи отворени позиции, които може да бъдат използвани за отваряне на нови позиции.
Fundamental Analysis (Фундаментален анализ) Анализ, базиран на икономически и политически данни с цел да се определят бъдещите движения на финансовите пазари.
Fundamentals (Фундаменти) Макроикономическите фактори, които са приемани като формиращи основата на относителната стойност на дадена валута - включват инфлация, растеж, търговски баланс и дефицит, както и лихви.
Futures Contract (Фючърсен контракт) Задължение за покупка или продажба на суровини или финансови инструменти на определена цена на бъдеща дата. Основната разлика между фючърсните и форуърдните контракти е, че обикновено фючърсите се търгуват на определени борси (Exchange-Traded Contracts – ETC), докато форуърдите се считат за извънборсово търгувани (Over the Counter – OTC) - т.е. НЕ се търгуват на определена борса. Фючърсите, за разлика от форуърдите са със стандартизирани параметри - като размер на контракта, срок на договора, тип на сетълмента и др.
Gold Standard (Златен стандарт) Фиксиран паричен режим, при който националната валута е фиксирана към цената на златото и може свободно да бъде конвертирана в него.
Gross Basis (Брутна база) Отворени позиции, изчислени без нетиране между дългите и къси позиции.
Good Till Cancelled – GTC (Поръчка „Валидна до отмяна“) Поръчка за покупка или продажба на определен финансов актив на фиксирана цена. Поръчката остава валидна, докато не е отменена от клиента.
Hard currency (Твърда валута) Валута, чиято стойност се очаква да остане стабилна или да се увеличи по отношение на други валути.
Hedging (Хеджиране) Извършване на една инвестиционна дейност с цел предпазване от загуба в друга инвестиционна дейност – например къса продажба с цел неутрализиране на предишна покупка – или покупка на дълго, за да се компенсира предишна къса продажба. Хеджирането намалява потенциалните загуби, но също така има свойството да намалява и потенциалните печалби.
High/Low (Високо/ниско) Обикновено най-високата и най-ниска цени на базовия инструмент за предварително зададен период от време.
Initial Margin Requirement, or Opening Margin Requirement (Първоначално изискване за марджин, или Отварящо изискване за марджин) Процентът от цената на финансов инструмент, който клиентът трябва да покрие със собствени средства, за да отвори позиция в този инструмент.
Interbank Rates (Междубанкови лихви) Лихвите, които големите международни банки начисляват на други големи международни банки по краткосрочни заеми.
Interest Rate Swap (Лихвен суап) Договор между две страни, по силата на който едната страна прави плащания по плаващи лихвени проценти на другата страна, срещу което получава фиксирани, изчислени върху предварително определена главница. Главницата върху, която се изчисляват паричните потоци, не се разменя между страните.
Intervention (Интервенция) Действие на централната банка, целящо да повлияе на стойността на националната валута. При съгласуваната интервенция става въпрос за действие, предприето от няколко централни банки, целящо контролиране обменните курсове.
IPO – Initial Public Offering (Първично публично предлагане) Процесът, при който една компания първоначално предлага акции (листване) за публична продажба на фондовата борса.
Kiwi (Киви) Жаргонно название на новозеландския долар.
Leverage (Ливъридж) Съотношението на сумата, използвана в дадена сделка, към сумата на изисквания обезпечителен депозит (марджин).
Liability (Задължение) Финансов дълг, задължение или потенциална загуба.
LIBOR London Inter-Bank Offered Rate е усреднен лихвен процент, който някои от водещите световни банки начисляват една на друга за краткосрочни заеми.
Limit Order (Лимит поръчка) Лимит поръчката е чакаща поръчка, която се изпълнява като пазарна поръчка при достигане на предварително зададена цена на финансовия инструмент. Лимит поръчката може да отвори нова позиция (входяща лимит поръчка) или да затвори вече съществуваща – на предварително зададена или по-добра цена. Нивата на лимит „купува“ се поставят под пазарната цена, докато нивата „продава“ се поставят над нея. Следователно лимит поръчките обикновено се подават, ако се очаква, че пазарната цена, веднъж покачила се или понижила се до определено ниво, ще обърне посоката си и ще се понижи или, съответно, ще се повиши. Когато е прикрепена към отворена позиция, лимит поръчката може да се използва да гарантира печалбата, ако цената започне да се движи в благоприятна посока: поръчката ще бъде автоматично затворена, ако цената на инструмента достигне или премине предварително зададеното ниво.
Liquidity (Ликвидност) Възможността на пазара да приема големи трансакции с минимално или никакво влияние върху стабилността на цените.
Long Position (Дълга позиция) Дълга позиция означава купуването на определен финансов инструмент в очакване цената му да се повиши.
Lot (Лот) Стандартизирано количество финансови инструменти. Обикновено представлява минималното количество на поръчката. При валутна търговия, един стандартен лот е равен на 100 000 единици от базовата валута (първата валута във валутната двойка). В платформата Delta Trading 1 лот е равен на 1000 единици от базовата валута – микролот.
Maintenance Margin Requirement (Изискване за поддържащ марджин) Минималният марджин, необходим за поддържане на отворените позиции на клиента.
Margin (Марджин) В буквален превод „марджин” означава разлика, резерв. В този смисъл търговията на марджин представлява търговия на база гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия). Марджинът се измерва като процент от стойността на сделката: например 1% марджин при позиция от $1000 е равен на $10.
Margin Call (Марджин кол) Искане от брокера до клиента за внасяне на допълнителни средства по сметката за търговия, с цел да се поддържа минималната гаранционна сума, определена от брокера. Клиент може да получи марджин кол, когато средствата по сметката му намалеят под нивото, определено от брокера.
Market Maker (Маркет-мейкър) Дилър или брокерска компания, които подават цени и са готови да купуват или продават на тези заявени цени.
Market Order (Пазарна поръчка) Поръчка за покупка или продажба на финансови инструменти на текущите пазарни цени.
Market Rate/Quote (Пазарен курс/котировка) Текущата цена на даден финансов инструмент.
Market Value (Пазарна стойност) Стойността на даден финансов актив, определена по текущите пазарни цени, която клиентът би получил, ако позицията бъде затворена веднага.
Maturity (Падеж) Датата, на която плащането на финансово задължение става изискуемо.
Net Position (Нетна позиция) Общата стойност на всички отворени позиции.
Offer [Sell] (Продава) Вижте Ask Price (Цена „продава“)
Поръчка ЕОД – Едната отменя другата (One Cancels the Other - OCO) Две чакащи поръчки (лимит и стоп), които се подават едновременно. Изпълнението на която и да е от тях автоматично отменя другата.
Open position (Отворена позиция) Всяка сделка, която не е затворена с еднаква насрещна сделка.
Opening Trade (Отваряща сделка) Първоначалната сделка за влизане на пазара, която включва покупка (дълга позиция) или продажба (къса позиция) на определен финансов актив.
Order (Поръчка) Нареждане от клиента към неговия брокер за покупка или продажба на финансови активи. Обикновено поръчките се подават онлайн или по телефона.
Overnight Position (Пренос на позиция) Отворена позиция, която не се затваря в края на търговията за деня, а се прехвърля за следващия ден.
Overnight Trading (Овърнайт търговия) Покупката или продажбата на финансови активи между 21:00 ч. и 08:00 ч. на другия ден.
Over-the-Counter [OTC] Market (Извънборсов пазар) Извънборсовият пазар няма физическа локация и на него пазарните участници, като Делтасток и клиентът, сключват сделки директно помежду си посредством различни електронни системи за търговия.
Parity (Паритет) Когато 1 единица от базовата валута в дадена валутна двойка е равна на 1 единица от котираната валута.
Pip (Пип/пипс) Най-малкото движение в котировката на една валутна двойка. Един пипс е равен на 0,0001 от котираната валута, с изключение на валутни двойки, включващи японската йена (напр. USD/JPY), където един пипс е равен на 0,01 японски йени.
Political Risk (Политически риск) Несигурността на възвращаемостта на инвестицията заради възможността някое правителство да предприеме действия в ущърб на интересите на инвеститора.
Profit Taking (Взимане на печалба) Затваряне на позиция с цел прибиране на печалба.
Price Transparency (Прозрачност на цените) Информация за поръчките, различните ценови нива и предлаганите количества за определен финансов инструмент, до която всеки участник на пазара има равен достъп.
Quote (Котировка) Последната цена, на която се е търгувал един финансов актив – последната цена, на която продавачът и купувачът са се съгласили да сключат сделка. Котировките „купува“ (bid) или „продава“ (ask) са текущите цени, на които един актив може да бъде купен или продаден.
Quote [Counter] Currency (Котирана валута) Втората валута във валутната двойка.
Realised Profit/Loss (Реализирана печалба/загуба) Резултатът от всички позиции, които вече са затворени. Реализираната печалба се прехвърля по сметката за търговия на клиента.
Required Margin (Изискуем марджин) Сума, равна на или по-голяма от първоначалното изискване за марджин минус нереализираните загуби, плюс нереализираните печалби, при положение че сумата не е по-малка от 30% от първоначалния изискуем марджин.
Resistance Level (Ниво на съпротива) Ценово ниво, над което се предполага, че ще е трудно пазарната цена да се покачи.
Resistance/Support Levels (Нива на съпротива/подкрепа) Нивата на съпротива и подкрепа се отличават със способността си да ограничат поскъпването/обезценката на даден актив. Най-често използваните технически инструменти при определяне на нивата на подкрепа/съпротива включват: предишни върхове/дъна, тренд канали и тренд линии, Moving Averages и Fibonacci Retracements.
Risk Capital (Рисков капитал) Сумата, която някой може да си позволи да инвестира, която, ако бъде загубена, не би повлияла на неговия начин на живот.
Risk Management (Управление на риска) Идентифициране, анализ и приемане или компенсиране на рисковете, които заплашват доходността. Във връзка с валутната търговия, управлението на риска включва, освен други съображения, пазарен, суверенен, държавен, кредитен риск, както и риск от контрагента.
Risk Position (Рискова позиция) Актив или пасив, чиято стойност е изложена на колебания в стойността чрез валутни курсове или лихвени проценти.
Сетълмент (Приключване и затваряне) Същинската физическа обмяна на една валута за друга.
Settlement date (Дата на сетълмент) Датата, до която изпълнената поръчка трябва да бъде приключена и затворена (settled) с физическото прехвърляне на финансови инструменти или валути и средства между купувача и продавача.
Short Position (Къса позиция) Къса позиция означава продаването на определен финансов инструмент в очакване цената му да се понижи.
Slippage (Слипидж) Когато цената, на която е изпълнена поръчката, е различна от цената, на която е подадена.
Spot Contract (Спот сделка) Сделка, чийто сетълмент е след два работни дни.
Spot Rate (Спот курс) Спот курсът, наричан още „спот цена“, е стойността на актива в момента на котировката.
Spread (Спред) Разликата между цените „купува“ и „продава“ в котировката.
Stop/Loss Order (Стоп поръчка) Стоп поръчката е чакаща поръчка, която се изпълнява като пазарна поръчка при достигане на предварително зададена цена на финансовия инструмент. Стоп поръчката може да отвори нова позиция (входяща стоп поръчка) или да затвори вече съществуваща – на предварително зададена или по-лоша цена. Нивата на стоп „купува“ се поставят над пазарната цена, докато нивата „продава“ се поставят под нея. Следователно стоп поръчките обикновено се подават, ако се очаква, че пазарната цена ще продължи посоката си след достигане на определено ниво. Когато е прикрепена към отворена позиция, стоп поръчката може да се използва да ограничи загубите: ако пазарът започне да си движи срещу вас, позицията ще бъде автоматично затворена на предварително зададеното ниво.
Support levels (Нива на подкрепа) Когато курсът се понижи или покачи до ниво, при което (1) техническият анализ показва, че валутата обърне посоката си или няма да падне под него; (2) финансовите власти се намесят, за да спрат по-нататъшни движения надолу.
Swap Price (Суап цена) Ценовата разлика между двете дати на суапа.
Swap (Суап) Вижте Currency Swap (Валутен суап)
Swissy (Суиси) Жаргонно название на швейцарския франк.
Technical Analysis (Технически анализ) Анализ на движението на цените на пазара. Техническият анализ изследва историческите промени в цените, с цел да прогнозира бъдещите движения. Изучавайки графиките на цените, както и множество поддържащи технически индикатори, техническите анализатори всъщност позволяват на пазара да им каже как най-вероятно ще се държи. Цялата идея зад изследване на ценовите движения на даден пазар е да определи трендовете в ранните фази на тяхното развитие и след това да се търгува в посоката на тези трендове.
Two-Way Quote (Двупосочна котировка) Котировка, която показва цена „купува“ и цена „продава“.
Unrealised Profit/Loss (Нереализирана печалба/загуба) Резултатът от всички отворени към момента позиции. Това е печалбата/загубата, която клиентът би реализирал при затваряне на всички свои отворени позиции.
US Prime Rate (Основна лихва по кредитите в САЩ) Лихвеният процент, при който американските банки отпускат заеми на своите основни корпоративни клиенти.
Used Margin (Използван марджин) Частта от средствата на клиента, използвана за поддържане на отворените му позиции и нереализирани загуби.
Value Date (Вальор) Във връзка с всеки договор, приложимата дата на сетълмент, определена в потвърждението, свързано с конкретния договор. Вальорът трябва да бъде работен ден в държавите на търгувания актив.
Variation Margin (Вариационен марджин) Допълнително изискване за марджин, което брокерът изисква от клиента заради колебания на пазара.
Volatility (Волатилност) Статистически измерител на склонноста на пазара да се повиши или понижи рязко за определен период.
Yard (Ярд) Дилърски жаргон за 1 милиард.