или

CFD върху Форекс

Условия за търговия

Форекс пазарът е най-популярният финансов пазар както сред начинаещите, така и сред професионалните инвеститори – по данни на Банката за международни разплащания, през пролетта на 2022 г. той е имал среден оборот от $7.5 трилиона на ден. Предлагаме възможност за търговия със CFD върху близо 80 основни и екзотични валутни двойки с тесни спредове, без скрити такси и на атрактивен марджин, започващ от 1:33 за непрофесионални клиенти и от 1:200 за професионални клиенти.

Условия за търговия
Изискване за марджин1,2 Професионални клиенти 0.5% (1:200)
Непрофесионални клиенти 3.33%, 5%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от 50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Комисиони Няма
Минимално количество на нареждането 1000 (хиляда) единици от базовата валута
Максимално количество на нареждането Няма
Кратност на нареждането 1 лот
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, "Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток" ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Съгласно полския Закон за търговия с финансови инструменти (Polish Act on Trading in Financial Instruments), в сила от 16 юли 2015 г., жителите на Полша нямат право да търгуват с инструменти, изискващи марджин под 1% от номиналната стойност на договора за този инструмент.
Условия за търговия
Изискване за марджин1,2 Професионални клиенти 0.5% (1:200)
Непрофесионални клиенти 3.33%, 5%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от 50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Минимален обем 0.01 контракт
Размер на контракта 100 000 единици от базовата валута
Максимален обем Няма
Стъпка на контракта 0.01
Комисиони няма
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, "Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток"ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Съгласно полския Закон за търговия с финансови инструменти (Polish Act on Trading in Financial Instruments), в сила от 16 юли 2015 г., жителите на Полша нямат право да търгуват с инструменти, изискващи марджин под 1% от номиналната стойност на договора за този инструмент.
3 Минималният лот е равен на 0.01 от стандартния лот (1 лот). За CFD върху валутни двойки размерът стандартния лот е 100 000 единици от базовата валута, тоест от първата валута във валутната двойка, а минималният лот е 1 000 единици от базовата валута.
Валутна двойка Спред (pips) Изискване за марджин (%)
Фиксиран Целеви1 Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Валутна двойка Целеви спред1 (pips) Изискване за марджин (%)
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти

1 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който "Делтасток" се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.

Суап-числото показва колко пипса се начисляват към открита позиция в края на работния ден. Това става, като стойността на незакритата през деня позиция се умножи по суап-числото за съответната валутна двойка и се умножи по броя на дните, за които се пренася позицията. Полученият резултат се преоценява по курсове на затваряне за деня във валутата, в която е открита сметката. Тези суап-числа са само с индикативен характер. Повече за пренос на позиции и как се изчислява.
Валутна двойка Суап число за пренос на позиция
Дълга позиция Къса позиция
Суап-числото показва колко пипса се начисляват към открита позиция в края на работния ден. Това става, като стойността на незакритата през деня позиция се умножи по суап-числото за съответната валутна двойка и се умножи по броя на дните, за които се пренася позицията. Полученият резултат се преоценява по курсове на затваряне за деня във валутата, в която е открита сметката. Тези суап-числа са само с индикативен характер. Повече за пренос на позиции и как се изчислява.
Валутна двойка Суап число за пренос на позиция
Дълга позиция Къса позиция
Ден Отваря Затваря
Всички търгувани валутни двойки 24 часа в денонощието понеделник 00:00 петък 23:00

Изключенията са изброени отдолу:

*Всички часове са в източноевропейско време (ЕЕТ).