или

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

На основание чл. 12.2.1, точка (iii), буква (а), във връзка с чл. 5.23, във връзка с чл. 5.21, точка (i) от „Общите условия, приложими към договорите за търговия с ДЗР на инвестиционен посредник ДЕЛТАСТОК" и поради непредоставяне от страна на клиентите на актуален, достъпен и/или действащ адрес на електронна поща, което прави комуникацията между страните, във връзка с изпълнение на договорните им задължения, невъзможна, ДЕЛТАСТОК прекратява предсрочно едностранно без предизвестие следните договори.