Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху Борсово търгувани фондове (ETFs)

Изберете вид:   

ETFs ETFs – Cash CFD
Изискване за марджин1 Професионални клиенти
Непрофесионални клиенти 100%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Спред
Комисиони няма
Мин. количество на поръчката
Макс. количество на поръчката
Кратност на поръчката
Лихва2 Дълга позиция
Къса позиция
Дивидент3 Дълга позиция Плаща се нетният размер
Къса позиция Удържа се брутният размер
Часове за търговия4
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
3 Приравняващо дивидентно плащане: плащане, сходно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове.
4 Източноевропейско време (EET)

Символ Име Мин./макс. количество на позицията
Графика BITCOINETN/se Bitcoin Tracker-SEK 1 CFD/200 CFD
Графика BITCOINETN/se-cash Bitcoin Tracker-SEK (Cash)
Графика ETHERETN/se Ether Tracker-SEK 1 CFD/2000 CFD
Графика ETHERETN/se-cash Ether Tracker-SEK (Cash)

Борсово търгувани фондове (ETFs)

Борсово търгуваните фондове (ETFs) са инвестиционни инструменти, които са идентично структурирани с взаимните фондове. Принципът на Борсово търгуваните фондове е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, което дава възможност на инвеститорите да търгуват с диверсифициран портфейл на по-ниска цена, отколкото, ако купуват ценните книжа поотделно. За разлика от индексите, Борсово търгуваните фондове (ETFs) се търгуват като акции на основните борси. Техни основни предимства са данъчни облекчения, прозрачност, ликвидност, редуциране на разходите и диверсификация.