Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

CFD върху индекси

Изберете тип:   Вижте пълния списък

CFD (ДЗР) Cash CFD
Изискване за марджин1 Професионални клиенти 1% 100%
Непрофесионални клиенти 5%, 10% 100%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Комисиони2
Минимално количество на поръчката
Максимално количество на поръчката
Кратност на поръчка
Лихва3 Дълга позиция няма
Къса позиция няма
Дивидент4 Дълга позиция Плаща се пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.
Къса позиция Удържа се пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Начисляваме комисиона единствено за индекса EUITALY40 - 0.05% от стойността на сделката, мин. 10.00 EUR.
4 Приравняващо дивидентно плащане: плащане, сходно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове.
Списък Часове за търговия5 Целеви
спред6
Удължено работно време7 Фискиран спред8
Графика EUHOLLAND25 0.09 EUR
EUHOLLAND25-cash 0.19 EUR
Графика EUFRANCE40 0.50 EUR
EUFRANCE40-cash 1.00 EUR
Графика miniEUFRANCE40 0.45 EUR
miniEUFRANCE40-cash 0.45 EUR
Графика EUGERMANY30
Понеделник-Петък 09:00 23:00
0.50 EUR
Понеделник 02:00-09:00 | 23:00-23:10
Вторник-Четвъртък 01:00-09:00 | 23:00-23:10
Петък 01:00-09:00
8 EUR
EUGERMANY30-cash 1.00 EUR 8.5 EUR
Графика miniEUGERMANY30
Понеделник-Петък 09:00 23:00
0.45 EUR
Понеделник 02:00-09:00 | 23:00-23:10
Вторник-Четвъртък 01:00-09:00 | 23:00-23:10
Петък 01:00-09:00
1.20 EUR
miniEUGERMANY30-cash 0.45 EUR 1.20 EUR
Графика EUGERMANYMID50 3.00 EUR
EUGERMANYMID50-cash 6.00 EUR
Графика miniEUGERMANYMID50 2.30 EUR
miniEUGERMANYMID50-cash 2.30 EUR
Графика EUGERMANYTEC30 0.50 EUR
EUGERMANYTEC30-cash 1.00 EUR
Графика EU50 1.00 EUR
EU50-cash 2.00 EUR
miniEU50
Понеделник-Петък 09:00 23:00
0.50 EUR
miniEU50-cash 0.50 EUR
Графика EUSPAIN35 6.00 EUR
EUSPAIN35-cash 12.00 EUR
Графика miniEUSPAIN35 3.00 EUR
miniEUSPAIN35-cash 3.00 EUR
Графика EUITALY40 20.00 EUR

5 Източноевропейско време (EET)

6 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който Делтасток се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.

7 Удължено работно време означава, че търговията се осъществява извън нормалните часове за търговия на съответния индекс, позволявайки на клиентите да реагират бързо на новини и събития, които се случват, когато пазарът е затворен.
В часовете извън работното време на основните пазари, на които се търгува базовият актив, нашите котировки ще бъдат образувани основно от индекса US500 и/или от други, сходни на US500 финансови инструменти, търгувани през това време от маркет-мейкъри, доставчици на ликвидност и други пазарни участници.

8 Спредовете на CFD върху индекси при удължено работно време са фиксирани.

Забележка: Моля, имайте предвид, че съществуват някои допълнителни рискове, свързани с търговията при удължено работно време:
Риск от ниска ликвидност. При удължено работно време ликвидността може да бъде по-ниска в сравнение с нормалното работно време.
Риск от висока волатилност. При удължено работно време волатилността на пазара може да бъде по-висока в сравнение с нормалното работно време.
Риск от промяна на цените. Цените на индексите, търгувани при удължено работно време, може да не отразяват цените в края на нормалното работно време или при отварянето на пазара следващата сутрин.
Риск от по-широки спредове. Ниската ликвидност и високата волатилност при удълженото работно време може да доведат до по-широки от нормалните спредове за търгуваните по това време индекси. За да бъде избегнат този риск, Делтасток фиксира спредовете на индексите през този период от време. Въпреки това имайте предвид, че по-широките спредове може се отразят негативно на салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затваряне на позициите ви в съответните инструменти.
Риск от различни котировки. Котировките може да се различават от тези при нормално работно време.

5 Източноевропейско време (EET)

6 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който Делтасток се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.

Индекс е статистическа мярка за промяна в портфейл от акции, представляващ представителна извадка от всички акции, търгувани на даден пазар. Индексите сами по себе си не са финансови инструменти и не могат да бъдат търгувани. Сделките със CFD са един от начините за търговия с индекси, като основното им предимство е, че не купувате портфейла от акции, от който е съставен индекса, а заплащате само малка част (едва 1%) от стойността му, тъй като CFD се търгуват на марджин. При търговията със CFD няма комисиони - единственото, което заплащате, е спредът - разликата между цена "купува" и цена "продава". Търговията със CFD върху индекси води до диверсификация на риска, тъй като повечето от индивидуалните фактори, оказващи влияние върху стойността на компаниите, са сведени до минимум.