или

Изискване за марджин1

Професионални клиенти

Непрофесионални клиенти

Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50%

Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия

Комисиони

Няма

Минимално количество на нареждането

1 CFD =

брой

Максимално количество на нареждането

Кратност на нареждането

Лихви2

Дълга позиция

Къса позиция

Дивидент3

1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, "Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток" ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.

2

3 Приравняващо дивидентно плащане: плащане, сходно на дивидент, което се получава/удържа от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове (ETF).

Списък

Редовно работно време4

Целеви
Спред5

Търговия при удължено работно време6

Фиксиран спред7

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Размер на контракта

1 лот =

CFD =

броя

Минимален обем

Максимален обем

Стъпка на контракта

CFD върху Индекси

Условия за търговия

Индексите се състоят от акциите на компании в дадена страна, пазар или сектор и са друг популярен актив сред инвеститорите. Търгувайте CFD върху водещите глобални индекси при атрактивни условия за търговия. С “Делтасток” Delta Trading можете да търгувате и т.нар. „минииндекси” и “микроиндекси” за1/10 (за мини-) и 1/100 (за микро-) от пазарната цена на някои от най-популярните индекси. В Делтасток MetaTrader 5 няма да откриете минииндекси и микроиндекси, но предлагаме алтернатива: търговия с минимум от 0.1 или 0.01 части от тези индекси (съответно 1/10 или 1/100 от пазарната им стойност).

Държава:
Вижте пълния списък
4 Източноевропейско време (ЕЕТ)
5 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който Делтасток се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.
6 Търговията при удължено работно време извън редовните часове за търговия на даден индекс, позволява на клиентите да реагират бързо на новини и събития, които се случват, когато пазарите са затворени.
Извън редовните часове за търговия на основните пазари, на които се търгува базовият актив, нашите котировки ще бъдат базирани главно на индекса US500 и/или на други финансови инструменти, подобни на US500, които се търгуват от маркет мейкъри, доставчици на ликвидност и участници на пазара.
7 Спредовете на CFD върху индекси по време на търговията при удължено работно време са фиксирани.
Забележка: Моля, имайте предвид, че съществуват определени рискове, свързани с търговията при удължено работно време.
- Риск от ниска ликвидност: При удълженото работно време ликвидността може да бъде по-ниска в сравнение с редовното работно време.
- Риск от висока волатилност: При удълженото работно време волатилността на пазара може да бъде по-висока в сравнение с редовното работно време.
- Риск от промяна на цените: Цените на инструментите, търгувани при удължено работно време, може да не отразяват цените в края на редовното работно време или при отварянето на пазара на следващия работен ден.
- Риск от по-широки спредове: Ниската ликвидност и високата волатилност при удълженото работно време може да доведат до по-широки от обичайните спредове за определени инструменти. За да избегне този риск, "Делтасток" въведе фиксирани спредове за индексите по време на търговията при удължено работно време. Въпреки това, моля, имайте предвид, че по-широките спредове могат да окажат негативно влияние върху баланса на сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затваряне на позициите ви на съответните инструменти.
- Риск от различни котировки: Котировките може да се различават от тези при редовните часове за търговия.