Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни

Администриране на лични данни

"Делтасток" АД се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички клиенти на дружеството и от всички посетители и ползватели на уебсайта www.deltastock.com (уебсайта).

Моля, прочетете настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (Политиката), за да разберете как “Делтасток” АД събира, използва, разкрива и защитава непубличната Ви информация и личните Ви данни.

“Делтасток” АД ще използва събраната непублична информация и лични данни единствено в съответствие с тази Политика и приложимата нормативна уредба.

Вашите лични данни се администрират изцяло от "Делтасток" АД с адрес: София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115Г, офис сграда "Мегапарк", тяло "Е", ет. 6, администратор на лични данни, и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с номер 97916.

Данни за контакт с длъжностно лице по защита на данните:

С нашето длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Имейл: dataprotection@deltastock.com

Тел: 02 401 14 42

Събиране на информация

Ако потенциален клиент реши да открие сметка за търговия в “Делтасток” АД, от него ще бъде поискана определена информация. Тази информация включва, но не се ограничава до, лични данни като име, ЕГН, адрес, дата и място на раждане, телефон и друга информация за контакт, паспортни данни, информация за гражданство и данъчен статус, информация за трудова заетост, както и друга необходима финансова информация. Целта на събирането на тази информация е да се идентифицира потенциалният клиент и да се оцени дали исканата услуга е подходяща за него, преди сключването на договор.

Периодично може да бъде изисквано предоставяне на допълнителна информация, която от една страна ще помогне да се подобрят услугите, които “Делтасток” АД предоставя, а от друга страна е необходима за изпълнение на нормативните задължения за поддръжка на данните, чрез които “Делтасток” АД индивидуализира ползвателя на уебсайта като свой клиент в актуален вид и обем.

“Делтасток” АД събира информация от следните директни източници:

 • онлайн форма за заявка за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти;
 • документи за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти;
 • направени онлайн трансакции във връзка с услугите, предлагани от “Делтасток” АД;
 • Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
 • Декларация за произхода на клиентските средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
 • кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към “Делтасток” АД;
 • посещения на уебсайта на "Делтасток" АД;
 • Internet Protocol (IP) адрес;
 • тип браузър;
 • операционна система;
 • доставчик на интернет услуга (Internet Service Provider - ISP);
 • видени банерни реклами и др.

“Делтасток” АД събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящата Политика.

С оглед осигуряване сигурността на трансфера на информация “Делтасток” АД използва SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към посетителя през уебсайта.

Специални категории данни, които обработваме:

С оглед изпълнението на задълженията си по ЗМИП, “Делтасток” АД събира и обработва информация, която може да се разглежда в известна степен като информация за Вашите политически възгледи (представляваща специална категория лични данни съгласно Регламент 2016/679). Тези лични данни се събират въз основа на изпълнение на законово задължение и поради това обработването им от страна на “Делтасток” АД е законосъобразно.

Използване на информацията и цели на обработването на личните данни

“Делтасток” АД използва събраната от клиенти непублична информация, съдържаща лични данни, за да открива и обслужва клиентските сметки за търговия с финансови инструменти.

“Делтасток” АД ще използва събраните от клиента данни, за да удостовери самоличността му съгласно приложимото право, както и за да сключи договор с клиента за предоставяне на предлаганите от дружеството услуги. Събраните данни ще бъдат използвани и за да се извърши класификация на клиента като професионален или непрофесионален – и в тази връзка да му се предостави нормативно установеният набор от документи и друга информация, а също и да се определи данъчният статус на клиента за нуждите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

Освен ако клиентът не е информиран за друго, непубличната информация и личните данни, които “Делтасток” АД съхранява и обработва, се използват също така и за:

 • анализиране на текущите нужди на клиента;
 • предотвратяване на измами и пране на пари;
 • подобряване на услугите и продуктите, предлагани на клиента;
 • предоставяне на текуща информация или възможности, за които “Делтасток” АД смята, че представляват интерес за клиента.

Основанията, които ни дават право да обработваме данни на клиентите,са:

Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение, произтичащо от следните нормативни актове:

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); Правилник за прилагане на ЗМИП (ППЗМИП); Закон за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ); Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ); Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38); и други.

Разкриване на информация

“Делтасток” АД не разкрива събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е позволено от приложимото право.

В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:

 • доставчици на услуги и консултанти специалисти, които по договор с “Делтасток” АД изпълняват административни, финансови, правни, проучвателни или други услуги;
 • съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;
 • всяко упълномощено от клиента лице, както е посочено от самото лице или от договора.

Достъп до информация

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него от “Делтасток” АД лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп могат да се разкрият лични данни и за трето лице, “Делтасток” АД е длъжен да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на “Делтасток” АД има право по всяко време да поиска:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.

Всеки клиент има право по всяко време да поиска от "Делтасток" АД да:

 • заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
 • уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Във всеки момент докато „Делтасток” АД съхранява или обработва личните данни, клиентът има право да:

 • • поиска копие от личните си данни от “Делтасток” АД, както и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • поиска от “Делтасток” АД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поиска да го направи, без да бъде възпрепятстван от негова страна;
 • поиска от “Делтасток” АД да коригира, без ненужно забавяне, неточните лични данни, както и данните, които вече не са актуални;

Във всеки един момент клиентът има право на жалба директно до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2www.cpdp.bg).

Клиентът има право да поиска от “Делтасток” АД личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато е оттеглил своето съгласие и обработването на данните се базира само върху него;
 • когато е възразил срещу обработването и “Делтасток” АД няма законово основание да продължи да обработва и/или съхранява данните;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Делтасток” АД като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

“Делтасток” АД може да откаже да заличи личните данни на клиент по някоя от следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от страна на „Делтасток” АД или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Клиентът може да поиска от “Делтасток” АД, да ограничи обработването на личните данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като „Делтасток” АД е длъжно да мотивира отказа със законосъобразна причина;

 • клиентът има право да оттегли съгласието си за обработка на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • клиентът може да възрази срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • клиентът има право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

При нужда от страна на „Делтасток” АД да използва личните данни за нова цел, „Делтасток” АД ще предостави ново умедомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изиска предварително съгласие за новата обработка.

Ако клиентът желае да упражни някое от изброените по-горе права, той следва да уведоми дружеството в писмена форма. В този случай е възможно “Делтасток” АД да не е в състояние да му предостави информация за исканите от него услуги и/или продукти, както и да не е възможно да му предостави и самите услуги и продукти, поради което “Делтасток” АД няма да носи отговорност пред клиента в това отношение.

Актуализиране или заличаване на клиентските данни

Клиентът трябва да информира “Делтасток” АД своевременно, че личните му данни са променени, като предостави актуалните си данни чрез секция „Моята сметка” на интернет сайта на “Делтасток” АД.

Клиентът трябва да информира “Делтасток” АД, ако желае дружеството да заличи негови лични данни, като изпрати имейл на dataprotection@deltastock.com.

“Делтасток” АД ще промени или заличи личните данни на клиента съгласно неговите указания, освен в степента, реда и начина, в които дружеството е длъжно да ги запази поради регулаторни или правни изисквания, за да предоставя на клиента исканите от него услуги, или поради факта, че ги е предоставяло на клиента в минал период и сега следва да съхранява определена информация в нормативно определен срок.

Кукита и IP адреси

За да направи уебсайта възможно най-лесен за използване и за да подобри качеството на предлаганите услуги, "Делтасток" АД използва „бисквитки“ (кукита) и IP адреси.

Кукитата са пакети информация, изпращани от уеб сървъра към интернет браузъра на ползвателя или клиента, а след това биват връщани от браузъра всеки път когато браузърът получи достъп до този сървър. Тези пакети информация се записват и съхраняват на компютъра на ползвателя или клиента от интернет браузъра. Кукитата дават оперативна информация, която може да се използва за подобряване на взаимодействието на ползвателя с уебсайта.

Кукитата биват два основни вида:

 • Кратковременни (сесийни) кукита: Съществуват само по време на посещението на ползвателя на уебсайта, като след това биват изтривани. Те разпознават ползвателя, докато се движи по страниците на уебсайта – например: записват продуктите, добавени към онлайн кошница за пазаруване. Тези кукита също така помагат за поддържане на безопасността.
 • Продължителни (постоянни) кукита: Тези кукита остават в компютъра на ползвателя до изтичане на срока им или до изтриването им. Много от тях имат автоматично зададена дата за изтриване, което предотвратява претоварване на хард диска на компютъра. Тези кукита обикновено съхраняват и въвеждат отново информация за достъп (логин информация), за да не се налага ползвателят да помни данните си за достъп.

“Делтасток” АД информира ползвателите на уебсайта и клиентите си, че използва Google Analytics и Facebook, за да анализира използването на уебсайта и персонализира рекламите.
Google Analytics и Facebook генерират статистическа и друга информация за уебсайта и потребителя посредством кукита, които се записват върху устройствата на ползвателите. Информацията, събрана във връзка с уебсайта, се използва за създаване на доклади за използването му и реклама.

Тази информация се съхранява от Google и Facebook.
Политиката за поверителност на Google може да бъде намерена тук: https://policies.google.com/privacy
А политиката за бисквитки на Facebook тук: https://www.facebook.com/policies/cookies

"Делтасток" АД използва кукита за:

 • събиране на информация за движението по уебсайта на ползвателите на сайта и клиентите;
 • гарантиране на сигурността на ползвателите и клиентите на уебсайта;
 • съхраняване на информацията за достъпа до уебсайта;
 • временно съхранение на данни, въведени в калкулаторите, инструментите, илюстрациите и демонстрациите, предлагани от дружеството на уебсайта;
 • съхраняване на информация за маркетинговите и продуктови предпочитания на ползвателите, което позволява да се подобри маркетинговата стратегия;
 • съхраняване на информация за престоя на ползвателите на уебсайта;
 • оценяване на ефективността на уебсайта като канал за реклама и промоции (събраните от "Делтасток" АД данни са анонимни – и не се споделят с трети лица).

“Делтасток” АД използва както собствени кукита, така и такива на компании-партньори (трети страни), за да поддържа тези дейности.

“Делтасток” АД не използва кукита, за да следи как ползвателите и клиентите използват интернет, след като напуснат уебсайта, и не съхранява информация, която може да бъде прочетена или засечена от трети лица. “Делтасток” АД не разменя, продава или отдава под наем информация за кукитата без изричното съгласие на ползвателите.

Таблицата по-долу обяснява кукитата, които "Делтасток" АД използва, както и защо ги използва:

Име Функция Повече информация
testcookie Това куки показва дали клиентът е разрешил кукита в своя браузър, или не. www.aboutcookies.org
ASP.NET_sessionId Тези кукита гарантират, че съдържанието на уебсайта е персонализирано към нуждите на ползвателя или клиента. Те позволяват на уеб сървърите на Делтасток да реагират на действия на ползвателя или клиента на уебсайта. Microsoft
_utma
_utmb
_utmc
_utmd
_utmz
Тези кукита се използват за събиране на информация за това как ползвателите използват уебсайта – което помага на Делтасток да го подобрява. Кукитата събират информация в анонимна форма, включително брой посетители на уебсайта, откъде са дошли на уебсайта и кои страници са посетили. Wikipedia
IBref Тези кукита позволяват да се следи трафикът от партньорски сайтове.
timeDiff Това куки се използва за записване на времевата зона на Ползвателя.
userCountry Това куки се използва за записване на езиковите предпочитания на Ползвателя.
slidercookie Това куки се използва за записване на определено състояние на уебсайта.

Промяна на настройките на кукитата

За да се разрешат или забранят кукитата, е необходимо да се следват инструкциите на интернет браузъра , които обикновено се намират в менютата “Help”, “Tools” или “Edit”.

Като алтернатива може да се използва външен ресурс, намиращ се на www.allaboutcookies.org/manage-cookies, който може да даде специфична информация относно кукитата, както и как да бъдат управлявани съгласно предпочитанията на ползвателя.

Ползвателите и клиентите следва да имат предвид, че ако решат да забранят кукита в браузърите си, може да нямат достъп до защитени части на уебсайта, като например онлайн сметките.

Защитени онлайн услуги

Всички защитени онлайн услуги, за които ползвателят или клиентът са абонирани в "Делтасток" АД, може да използват кукита, за да може информация за ползвателя и неговите предпочитания да бъде записвана, както и да бъде предотвратен непозволен достъп до тези услуги и информация. При такива обстоятелства кукитата обикновено трябва да бъдат приемани и разрешавани в браузъра, защото без тях "Делтасток" АД не може да гарантира, че информацията на ползвателя или клиента е в безопасност. Поради това ползвателите, отказващи кукита, не могат да използват защитените онлайн услуги.

IP адрес

IP адресът представлява уникален номер, който идентифицира компютъра на ползвателя или клиента, когато е свързан с интернет. IP адресите не са свързани с лична информация. Освен за идентификация на компютъра на ползвателя или клиента, “Делтасток” АД използва IP адреси и за да анализира общото поведение и предпочитания на ползвателите на уебсайта.

Защита на информацията

Непубличната информация на клиента и неговите лични данни се съхраняват по сигурен и строго поверителен начин – достъпват се и се използват единствено от служителите, които обслужват сметката на клиента и от служители с контролни функции.

“Делтасток” АД използва усъвършенстван софтуер за сигурност с цел осигуряване на безопасна и сигурна среда за търговия, както и за защита на непублична лична, финансова и търговска информация на клиентите.

“Делтасток” АД криптира всички лични данни на клиентите си, за да може да защити тези данни в максимална степен.

Процедура за отказ

Политиката на “Делтасток” АД е да не разкрива непублична информация за клиента пред трети лица, освен в нормативно определените случаи.

Клиентът не е длъжен да предоставя каквато и да е част от своята непублична информация или лични данни, които може да бъдат поискани от “Делтасток” АД.

Всички промени в тази Политика ще бъдат своевременно публикувани на уебсайта на “Делтасток” АД и ще служат като уведомление за клиентите.

Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни

Всички промени в тази Политика ще бъдат своевременно публикувани на уебсайта на “Делтасток” АД и ще служат като уведомление за клиентите.

Съгласие

Със съгласието да приеме тази Политика за поверителност клиентът дава разрешение „Делтасток” АД да обработва личните му данни само за посочените цели.

Съгласието е необходимо, за да може „Делтасток” АД да обработва и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато „Делтасток” АД иска съгласие за специални (чувствителни) лични данни, винаги ще се обоснове защо и как тази информация ще се използва.

Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си с писмено искане към “Делтасток” АД.

Приложимо право

Настоящата Политика се регулира от и се тълкува в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тези Политика, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.