или

Търговия
с дългови ценни книжа


Широк достъп до международните пазари на дългови инструменти. Първичен и вторичен пазар на държавен и корпоративен дълг

За "Делтасток" АД


Вече 25 години "Делтасток" АД предлага достъп и онлайн търговия на глобалните финансови пазари и сега разширява портфейла си от услуги с фокус към пазарите на дългови инструменти. Институционалните и корпоративните ни клиенти могат да се възползват от тази възможност и да търгуват неограничено с широк достъп на първичен и вторичен местен и чуждестранен пазар на държавен и корпоративен дълг .

Търговията се осъществява чрез пряк контакт с дилърите от отдел „Търговия с дългови инструменти“ на "Делтасток" АД на многостранните системи за търговия Bloomberg Trading Facility Limited и E-Bond Bulgaria, оперирани от Bloomberg Trading Facility Limited, както и на извънрегулиран (over-the-counter - OTC) пазар. "Делтасток" АД депозира дълговите ценни книжа на клиентите си в следните депозитарни институции: "Първа Инвестиционна Банка" и "Юробанк И Еф Джи (Пощенска Банка)".

Широката гама от дългови инструменти дава възможност на клиентите на "Делтасток" да търгуват според финансовите си възможности, инвестиционния хоризонт и апетита си за риск.

"Делтасток" АД предлага възможност за търговия с държавен и корпоративен дълг само на професионални клиенти и приемливи насрещни страни, определени съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти.

"Делтасток" АД предлага достъп за търговия със следните видове дългови инструменти:


Български
държавни ценни книжа (ДЦК)

Чуждестранни
държавни ценни книжа

Български и чуждестранни
корпоративни облигации

Защо да търгувате с "Делтасток" АД?


  • Екип от професионалисти с дългогодишен опит и експертиза в търговията с дългови инструменти

  • Широк достъп до първичен и вторичен местен и чуждестранен пазар на държавен и корпоративен дълг

  • Осигуряване на постоянна ликвидност чрез конкурентни цени купува/продава

  • Бързо и качествено изпълнение

  • Ускорен onboarding процес

  • Без комисиони и допълнителни такси

Мартин Търпанов


Мартин Търпанов е професионален дилър на дългови финансови инструменти с 15 години опит на световните пазари. Работил е за няколко утвърдени финансови институции като Societe Generale Expressbank и Raiffeisenbank и има завидни познания по много от водещите финансови направления, като например корпоративни финанси, управление на активи, управление на портфолио и управление на риска, инвестиционно банкиране и други. Мартин притежава няколко професионални лиценза и сертификати, сред които и лиценз за инвестиционен консултант и лиценз за брокер, издадени от българската Комисия за финансов надзор.

За повече информация се свържете с "Делтасток" АД


Мартин Търпанов – Ръководител направление "Търговия с дългови ценни книжа"

+359 2 811 50 66

Калоян Масларски – Главен дилър ценни книжа

+359 2 811 50 67