Инвестиционен посредник в България с най-висок рейтинг за 2017 г.
Урок

Пренос на позиции

Какво представлява "пренос на позиция" и как се изчислява?

"Пренос на позиция" е таксата, формирана на база суап числото за съответната валутна двойка, която ще бъде начислена в 24:00 часа, ако имате отворена позиция в CFD върху валутни двойки или благородни метали, която трябва да бъде прехвърлена за следващия ден.

Обърнете внимание, че суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В първия случай сумата за пренос на позиция се добавя към вашата сметка, докато при втория тя се приспада (удържа).

Сумата, която ще платите или ще получите за отворена позиция, зависи от валутната двойка, тъй като сделката със CFD върху дадена валутна двойка представлява покупка на едната срещу продажбата на другата валута.

Пренос на позиция = (Суап число/10 000) × Позиция × Брой дни

Когато JPY участва във валутната двойка:

Пренос на позиция = (Суап число/100) × Позиция × Брой дни

Така получената сума е във втората валута от валутната двойка. Ако сметката ви е във валута, различна от втората валута на двойката, сумата ще бъде преизчислена във валутата на сметката по съответния курс на валутната двойка в края на деня.

Пример: Сключвате сделка "купува" за 1 CFD върху EUR/USD (1000 единици, или 1 лот в Delta Trading; 0,01 лот в MetaTrader 4). Това означава, че купувате 1000 ЕUR и продавате равностойността им в USD. Това се нарича "дълга" позиция. И обратно, ако сключвате сделка "продава" за 1000 ЕUR/USD, това означава, че продавате 1000 EUR и купувате равностойността им в USD. Това се нарича "къса" позиция.

Ако останете на дълга позиция от 1000 ЕUR/USD (1 CFD) за следващия работен ден, получавате лихва за купените от вас 1000 ЕUR, а заплащате лихва за продадените като равностойност USD.

Ако останете на къса позиция от 1000 ЕUR/USD (1 CFD) за следващия работен ден, получавате лихва за купените от вас като равностойност USD, а заплащате лихва за продадените 1000 EUR.

Лихвите са съобразени с практиката на световните финансови институции.

Ако лихвата на закупената от вас валута е по-висока от тази на продадената, ще получите разликата (сумата за пренос на позиция).

И обратно, ако лихвата на закупената от вас валута е по-ниска от тази на продадената, съответната разлика ще бъде удържана от сметката ви.

Сумата за пренос на позиция се начислява върху крайната позиция, която се пренася от предния ден.

Обърнете внимание, че сделките със CFD върху валутни двойки се сключват със спот вальор (Т+2 работни дни), т. е.:

  • При откриване на позиция в понеделник (04.06.2018 г.) спот вальорът е сряда (06.06.2018 г.) и съответно при закриването й във вторник (05.06.2018 г.) спот вальорът е четвъртък (07.06.2018 г.) и в дневното извлечение за вторник (05.06.2018 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за един работен ден (от 06.06.2018 г. до 07.06.2018 г.).
  • При откриване на позиция в сряда (06.06.2018 г.) спот вальорът е петък (08.06.2018 г.) и съответно при закриването й в четвъртък (07.06.2018 г.) спот вальорът е понеделник (11.06.2018 г.) и в дневното извлечение за четвъртък (07.06.2018 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за три работни дни (от 07.06.2018 г. до 11.06.2018 г.).
  • При откриване на позиция в петък (08.06.2018 г.) спот вальорът е вторник (12.06.2018 г.) и съответно при закриването й в понеделник (11.06.2018 г.) спот вальорът е сряда (13.06.2018 г.) и в дневното извлечение за понеделник (11.06.2018 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за един работен ден (от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г.).

Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.