или

Внесете средства по вашата сметка за търговия

За вноски по сметката си за търговия, можете да използвате един от следните начини: чрез банков превод, кредитна/дебитна карта MasterCard/Visa/Maestro, ePay или на каса.
Първото захранване на сметката Ви за търговия можете да извършите единствено чрез банкова сметка, открита на Ваше име в банка!
Можете да захранвате сметката си за търговия с карта само ако същата е издадена на Ваше име от банка и след като предварително сте ни предоставили копие от нея и картата е одобрена от „Делтасток“ АД.
„Делтасток“ АД си запазва правото да върне без предупреждение средства, получени с карта, която не отговаря на горните условия.
Имайте предвид, че средства, депозирани чрез кредитна/дебитна карта, при заявка за теглене ще бъдат преведени обратно по същата карта.
За онлайн захранване, моля влезте в сметката си:
Моля, имайте предвид, че не приемаме преводи от трети лица!
Поради регулаторни изисквания "Делтасток" може да откаже всякакви плащания от високорискови региони.

Банков превод Банкови преводи

В данните за банковия превод е необходимо да попълните:

 1. името на клиента/наредителя, което задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия в "Делтасток";
 2. номера на сметката за търговия като основание на превода (например: ● за Delta Trading – номера на договора: „DT, Дог. D123456”; ● за MetaTrader 4 – номера на логина Ви: „МТ4 1234”)
Банковите сметки, чрез които може да захраните сметките си за търговия, са следните:
Изберете валутата на вноската в някоя от банковите сметки на "Делтасток" по-долу, за да видите съответните инструкции за банков превод.
Банковите сметки, чрез които може да захраните сметките си за търговия, са следните:

Важно: За да ускорите банковия превод, моля използвайте банките-кореспонденти.

FIBank
Първа инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG03FINV915010DELTA100 (в BGN)
IBAN: BG89FINV915010DELTA104 (в EUR)
IBAN: BG73FINV915010DELTA101 (в USD)
IBAN: BG51FINV915010DELTA109 (в GBP)
IBAN: BG19FINV915010DELTA103 (в CHF)
UniCredit Bulbank
УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG18 UNCR 76301078116601 (в BGN)
IBAN: BG84 UNCR 70001517937978 (в EUR)
IBAN: BG23 UNCR 70001519438599 (в USD)
UniCredit Bank
UniCredit Bank – Румъния
BIC: BACXROBU
IBAN: RO12BACX0000004578759001 (в RON)
IBAN: RO82BACX0000004578759002 (в EUR)
IBAN: RO39BACX0000004578759000 (в USD)
IBAN: RO98BACX0000004578759005 (в GBP)
IBAN: RO71BACX0000004578759006 (в CHF)
Banco Santander
Banco Santander – Испания
BIC: BSCHESMM
IBAN: ES0700490382912111236207 (в EUR)

Времето за банков трансфер в национална валута в България е минимум един работен ден, а за международни преводи – минимум два работни дни.

Захранване чрез кредитна и дебитна карта VISA

Можете да внасяте средства по сметката си за търговия онлайн чрез кредитни и дебитни карти MasterCard, VISA и Maestro.
Името на картодържателя задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия в "Делтасток".
Поради спецификата на процеса на плащане с кредитни и дебитни карти, всички средства ще бъдат превалутирани в EUR или BGN при получаване. Затова, дори ако сметката на кредитната/дебитната карта и сметката за търговия в "Делтасток" са в една и съща валута (например USD), може да има разлика между изтеглените от картата средства и внесената сума по сметката за търговия.
Средства, депозирани чрез кредитна или дебитна карта, при заявка за теглене ще бъдат преведени обратно по същата карта!
Допълнителни условия се прилагат за карти Maestro (виж „Теглене чрез кредитна и дебитна карта“).

Захранване чрез системата ePay ePay

За да захраните сметката си чрез системата ePay, трябва да имате направена регистрация в www.epay.bg
Разплащанията се извършват през платформата за търговия Delta Trading, както и през секцията „Моята сметка” на интернет страницата след въвеждане на потребителско име и парола.

Чрез вноска на каса в офисa на дружеството

Имате възможност да внесете средства по сметките си за търговия на каса през работното време на офиса в София, ул. "Кораб планина" 6.
Вноски по касов път за суми над 10 000 лв. (приблизително 5110) или равностойността им в друга валута не се осъществяват, съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой
При внасяне на суми на каса, "Делтасток" може да предостави на клиента за попълване Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП (Закон за мерките срещу изпирането на пари) за произход на паричните средства.

Теглене на средства от сметката за търговия

За теглене на средства от сметката си за търговия, можете да използвате един от следните начини: банков превод, кредитна/дебитна карта VISA/MasterCard/Maestro или на каса в офиса на компанията.
Необходимо е да подадете заявка за теглене. За да я достъпите, моля влезте в сметката, от която ще теглите средства:
Заявка за теглене можете да подадете и по един от следните начини:
За Delta Trading сметки:
 • От менюто на платформата Delta Trading (Моята сметка > Теглене);
 • Като попълните заявка за теглене на средства и я прикачите чрез меню Моята сметка > Лични документи;
 • На каса в офисa на дружеството.
За MT сметки
 • Като попълните заявка за теглене на средства и я прикачите чрез меню Моята сметка > Качване на документи > Други документи;
 • На каса в офисa на дружеството.
Можете да теглите само средства, които не са блокирани като марджин за отворени позиции.
При теглене на средства с приоритет се възстановяват сумите, получени чрез кредитни/дебитни карти, а след това се изпълняват тегления на сумите, получени по банков път и/или в брой.

Теглене чрез банков превод Банков превод

Заявките за теглене се обработват най-малко за 2 (два) работни дни от получаването им.
Минималната сума за международен банков превод е 50 EUR, в случаите когато банката на клиента е различна от банките, в които "Делтасток" има открити сметки. (Виж „Захранване на сметка чрез банков превод“)
Начислените банкови такси и комисиони по банковия превод, включително начислените на Делтасток във връзка с Директивата за платежните услуги, ще бъдат удържани от сметката за търговия на клиента.

Теглене чрез дебитна и кредитна карта VISA MasterCard

При заявка за теглене на средства чрез кредитни и дебитни карти (VISA, MasterCard и Maestro), те ще бъдат преведени обратно по същата кредитна/дебитна карта, от която сте захранили сметката си за търговия.
Поради спецификата на механизма на разплащания с кредитни/дебитни карти, бихте могли да заявите теглене на сума по карта обикновено в рамките на 2 работни дни, след като средствата от картата ви са постъпили по сметката ви за търговия при нас.
Също така бихме искали да ви информираме, че при възстановяване на суми по кредитни и дебитни карти, обработката на плащането обикновено отнема 5 работни дни.
Важно:
 1. Процедурите по обработка на разплащания с карти Maestro, издадени от български банки, не позволяват на "Делтасток" да възстановява суми по такива карти.
 2. Процедурите по обработка на разплащания с карти Maestro, издадени от чуждестранни банки, не позволяват на "Делтасток" да възстановява по такива карти суми, различни от първоначално получените.

Прехвърляне на средства от една сметка в друга

Прехвърлянето на средства от една сметка за търговия в друга сметка за търговия, по които титуляр е едно и също лице, може да бъде направено директно в платформата за търговия или в секцията "Моята сметка" в уебсайта, след въвеждане на потребителско име и парола или в някой от офисите на дружеството.

Тегления на каса в офиса на дружеството

Тегления на каса за суми над 10 000 BGN, (приблизително 5110 EUR) или равностойността им в друга валута не се осъществяват, съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
За тегления на суми над 1000 BGN (приблизително 510 EUR), или равностойността им в друга валута на каса е необходимо да ни предоставите заявка за теглене минимум три дни преварително.

Такси и комисиони

Банкови разплащания
Вноски
Превод от банка в EИП в BGN или EUR Без комисиона
Превод от банка в ЕИП във валута различна от BGN или ЕUR разноските по превода, минимум 1 лв.
Превод от банка извън EИП разноските по превода, минимум 1 лв.
Тегления разноските по превода, минимум 1 лв.
Разплащания по интернет
Чрез системата ePay
Вноски 2% от сумата на плащането
С дебитни или кредитни карти VISA, MasterCard, Maestro
Вноски 2% от сумата на плащането
Тегления Без такси и комисиони
Касови операции в национална валута
Внасяне на суми в брой без комисиона
Теглене на суми в брой до 500 лв. дневно без комисиона
Теглене на суми в брой над 500 лв. дневно 0. 40%
Касови операции в чуждестранна валута
Внасяне на суми в брой във валута без комисиона
Теглене на суми в брой във валута 0.40%
Забележки:
 1. Размерът на вноските и тегленията се изчислява общо за деня за всеки клиент.
 2. При теглене на суми над 1000 лв., или равностойността им в чуждестранна валута, в офиси на територията на Република България, клиентът следва да ги заяви до 12:00 ч. на предходния работен ден.
 3. При превод на валута, различна от валутата на сметката на клиента, "Делтасток" я обменя по текущите пазарни цени на съответната валута. За пазарни цени се приемат валутните курсове на обслужващите банки, в които "Делтасток" има открити сметки.
Пълна информация можете да намерите в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ИП "Делтасток" АД..
ВАЖНО: Всички входящи и изходящи плащания от и към сметката ви, открита на ваше име в "Делтасток", трябва да бъдат извършвани от източници, чиито титуляр сте вие. "Делтасток" няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно:
Моля, имайте предвид, че в зависимост от начина, по който захранвате сметката си, както и от индивидуалните ви договорености със съответната платежна институция, е възможно вашата банка или картов оператор да ви начислят и удържат допълнителни такси.
Моля, имайте предвид, че банкова сметка трябва да е открита, а картата трябва да е издадена от банка от Република България, от друга държава-членка на ЕС, от страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или от държава – членка на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), на Азиатско-тихоокеанската група срещу изпирането на пари (APG), на Евразийската група за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (EAG) или на Комитета от експерти по оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL).